Tworzenie dodatkowego sklepu internetowego

Jak utworzyć dodatkowy sklep internetowy na serwerze?

Na ser­w­erze Cloud­Host­ing e‑Sklep masz możli­wość uru­chomienia więcej niż jed­nego sklepu inter­ne­towego. W zależnoś­ci od posi­adanej opcji ser­w­era i dostęp­nej na nim wol­nej powierzch­ni dyskowej, możesz stworzyć kil­ka, a nawet kilka­naś­cie osob­nych sklepów inter­ne­towych.

W celu utworzenia dodatkowego sklepu inter­ne­towego, zaloguj się do pan­elu Active.admin na stron­ie https://admin.nazwa.pl (1), wpisu­jąc swo­ją Nazwę użytkown­i­ka i Hasło (2), a następ­nie klika­jąc przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu do pan­elu Active.admin, postępuj według poniższych kroków:

  1. Prze­jdź do zakład­ki e‑Sklep i wybierz opcję Nowa insta­lac­ja.
  2. Nazwa e‑sklepu – wpisz nazwę sklepu, podąża­jąc za wskazówka­mi widoczny­mi w szarym polu. Nazwa sklepu będzie jed­nocześnie tytułem kat­a­logu oraz opisem bazy danych. Postaraj się, by była ona jak najm­niej skom­p­likowana (najlepiej gdy­by zaw­ier­ała jedynie małe litery i nie posi­adała znaków spec­jal­nych), np. jeśli Two­ja fir­ma nosi nazwę „1. Sklep z narzędzi­a­mi ” najlepiej jako nazwę e‑sklepu podać „pier­wszysklepz­narzedzi­a­mi”.
  3. Adres e‑mail – podaj adres e‑mail, do którego posi­adasz aktu­al­nie dostęp; będzie on jed­nocześnie loginem do pan­elu zarządza­nia sklepem. Na tę skrzynkę otrzy­masz pod­sumowanie insta­lacji. Po uzu­pełnie­niu pól i upewnie­niu się, że wpisane dane są praw­idłowe kliknij w przy­cisk Zapisz i poczekaj, aż insta­lac­ja zostanie ukońc­zona.
  4. Po zakończe­niu insta­lacji sprawdź skrzynkę mailową. Otrzy­masz na nią wiado­mość z dany­mi dostępowy­mi do pan­elu zarządza­nia sklepem: linkiem do strony logowa­nia oraz hasłem. Jako login w oknie logowa­nia podaj adres e‑mail podany pod­czas insta­lacji. Po zal­o­gowa­niu będziesz miał możli­wość tworzenia swo­jego kole­jnego sklepu. Wykaz insta­lacji zna­jdziesz w pan­elu Active.admin po prze­jś­ciu do zakład­ki e‑Sklep → Wykaz insta­lacji.
Table of Contents