phpMyAdmin

php­MyAd­min to aplikac­ja służą­ca do zarządza­nia baza­mi danych Mari­aDB. Obsłu­ga aplikacji odby­wa się poprzez stronę WWW dostęp­ną pod adresem https://mariadb.nazwa.pl/. Dzię­ki aplikacji php­MyAd­min możesz w wygod­ny sposób pra­cow­ać z bazą danych, tworząc i edy­tu­jąc tabele, reko­rdy czy wykonu­jąc kwerendy. Kom­plet­na doku­men­tac­ja pro­gra­mu dostęp­na jest po zal­o­gowa­niu na stron­ie https://mariadb.nazwa.pl. W niniejszym artykule przed­staw­ione zostaną najważniejsze funkc­je php­MyAd­min.

Logowanie

Aby zal­o­gować się do php­MyAd­min, wejdź na stronę https://mariadb.nazwa.pl/ (1), wpisz nazwę użytkown­i­ka przyp­isanego do danej bazy i pow­iązane z nim hasło (2), a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zarządzanie użytkown­ika­mi baz danych

Okno aplikacji podzielone jest na dwie główne częś­ci:

 • po lewej stron­ie zna­j­du­je się drzewko tabel, w którym możli­we jest przemieszczanie się pomiędzy poszczegól­ny­mi tabela­mi w bazie danych;
 • po prawej stron­ie zna­j­du­je się główne okno, w którym wyświ­et­lana jest zawartość tabel, po ich zaz­nacze­niu na drzewku; zaraz po zal­o­gowa­niu do bazy, zna­j­du­ją się tutaj dodatkowe ustaw­ienia aplikacji, infor­ma­c­je o ser­w­erze bazy danych i www, doku­men­tac­ja tech­nicz­na php­MyAd­min.
 1. Drzewko tabel
  • W zależnoś­ci od aplikacji, dla której baza została stwor­zona, a także od jej zawartoś­ci, wpisy na drzewku będą się różniły.

  • Klikaj w nazwy tabel, aby wyświ­et­lać ich zawartość, a także w przy­cis­ki + i – przy nich, żeby wyświ­etlić dodatkowe infor­ma­c­je.

  • W nagłówku zna­j­du­ją się również dodatkowe przy­cis­ki, dzię­ki którym możli­we jest wyl­o­gowanie z aplikacji, wyświ­etle­nie jej strony głównej, czy też szy­b­ki dostęp do doku­men­tacji tech­nicznej.

 2. Okno główne
  • Jego zawartość będzie zmieni­ała się, w zależnoś­ci od tego, jaka czyn­ność będzie wykony­wana w bazie.

  • Jeśli na drzewku tabel zostanie wybrana konkret­na tabela, w oknie głównym zostanie wyświ­et­lona jej zawartość, z możli­woś­cią edy­cji, kopi­owa­nia lub usunię­cia poszczegól­nych wier­szy.

  • Po zal­o­gowa­niu do aplikacji, a także po kliknię­ciu ikony Wejś­cie, widocznej w nagłówku drzewka tabel, wyświ­et­lone zosta­ją pod­sta­wowe ustaw­ienia, np. wybór wer­sji językowej aplikacji, moty­wu lub rozmi­aru czcion­ki, a także szczegółowe infor­ma­c­je o ser­w­erze bazy danych, ser­w­erze WWW oraz dostęp do doku­men­tacji php­MyAd­min.

  • W górnej częś­ci okna głównego zna­j­du­je się także dodatkowe menu, w którym są, m.in. opc­je pozwala­jące na import/eksport bazy danych.

Szczegółowe i pełne infor­ma­c­je doty­czące posługi­wa­nia się narzędziem php­MyAd­min zna­j­du­ją się w doku­men­tacji tech­nicznej.

UWAGA! Przed wykony­waniem zmi­an bezpośred­nio w bazie danych, zale­cane jest wyko­nanie jej kopii.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zarządzanie bazą danych

 

Table of Contents