Co to jest konto nadpłat?

Kon­to nad­płat prze­chowu­je nad­wyżkę po wcześniej opła­conych usłu­gach lub też wyko­na­niu wpłat niespre­cy­zowanych czy też niepełnych, które nie zostały rozlic­zone na poczet usług. Możli­we jest również samodzielne uzu­pełnie­nie kon­ta nad­płat, co umożli­wi naty­ch­mi­as­towe opłace­nie zamówionej lub przedłużanej usłu­gi. Płat­ność taką należy wykon­ać samodziel­nie lub przesłać zlece­nie jej wyko­na­nia na kontakt@nazwa.pl z kon­tak­towego adresu e‑mail zdefin­iowanego w Pan­elu Klien­ta.

Aby zwery­fikować, czy w danym Pan­elu Klien­ta zna­j­du­ją się środ­ki na kon­cie nad­płat, należy się do niego zal­o­gować, a następ­nie prze­jść do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­cihis­to­ria rozliczeń (1). Wszelkie niezbędne infor­ma­c­je zna­j­du­ją się na kar­cie PODSUMOWANIE (2).

Jeśli w danym Pan­elu będą zna­j­dowały się środ­ki na kon­cie nad­płat, ich kwotę zobaczysz w wier­szu Nad­pła­ta do wyko­rzys­ta­nia (3) oraz poniżej tabeli, przy infor­ma­cji Two­je nad­płaty (4). Będą również widoczne przy­cis­ki PRZEKAŻ DO ZWROTUOPŁAĆ (5). Jeśli kon­to nad­płat będzie puste, kwo­ta przy infor­ma­c­jach o nad­płat­ach będzie wynosiła 0,00 zł, a dodatkowe przy­cis­ki poniżej tabeli nie będą widoczne.

Jak wycofać środki z konta nadpłat?

Jeśli posi­adasz środ­ki zgro­mad­zone na kon­cie nad­płat, możesz je w każdej chwili wypłacić na wskazane przez siebie kon­to bankowe. W tym celu, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta i prze­jdź do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­ci → his­to­ria rozliczeń. Na kar­cie PODSUMOWANIE kliknij przy­cisk PRZEKAŻ DO ZWROTU, widoczny poniżej tabeli z infor­ma­c­ja­mi o zgro­mad­zonych środ­kach.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz Przekaza­nia nad­pła­conych środ­ków do zwro­tu. Wypełnij dane rachunku bankowego, wpisz jego nr oraz kwotę, jaka ma zostać zwró­cona, a następ­nie kliknij poniżej przy­cisk ZATWIERDŹ.

Jak opłacać usługi poprzez konto nadpłat?

Zgro­mad­zone na kon­cie nad­płat środ­ki mogą zostać wyko­rzys­tane również do płat­noś­ci za zamówione lub przedłużane usłu­gi. Aby z nich sko­rzys­tać zaloguj się do Pan­elu Klien­ta i prze­jdź do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­cidoku­men­ty i płat­noś­ci, zaz­nacz pro­for­mę, za którą płat­ność ma zostać wyko­nana, i kliknij poniżej przy­cisk OPŁAĆ. Możesz również prze­jść do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­ciopłać usłu­gi.

W obu przy­pad­kach, zaz­nacz check­box przy tych usłu­gach, za które chcesz wykon­ać płat­ność, a w sekcji FORMY PŁATNOŚCI odna­jdź i zaz­nacz opcję Środ­ki zgro­mad­zone w nazwa.plNad­pła­ta (1), i poniżej kliknij przy­cisk OPŁAĆ (2).

Jeśli środ­ki zgro­mad­zone w nad­płat­ach są wystar­cza­jące do doko­na­nia płat­noś­ci, potwierdź dys­pozy­cję. Jeśli środ­ki na kon­cie nad­płat są w wysokoś­ci niższej, niż kwo­ta do zapłaty za usługę, opłać różnicę pomiędzy kwotą łączną, a tą na kon­cie nad­płat, dokonu­jąc jej przelewem bankowym, a w tytule wpłaty koniecznie dopisz + nad­pła­ta.

Jak uzupełnić konto nadpłat?

Jeśli chcesz samodziel­nie uzu­pełnić kon­to nad­płat na poczet przyszłych należnoś­ci, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta i prze­jdź do zakład­ki Fak­tu­ry i płat­noś­ciuzu­pełnij kon­to nad­płat (1). Wpisz kwotę (2), jaką chcesz wpłacić, wybierz for­mę płat­noś­ci (3) i kliknij poniżej przy­cisk UZUPEŁNIJ KONTO NADPŁAT (4). Postępuj zgod­nie z wyświ­et­lany­mi infor­ma­c­ja­mi, zależny­mi od wybranej formy płat­noś­ci.

 

Table of Contents