Jak zmienić konfigurację dla wielu domen jednocześnie?

  • Pomoc
  • Domeny
  • Jak zmienić konfigurację dla wielu domen jednocześnie?

Jeżeli w Pan­elu Klien­ta posi­adasz kil­ka domen i chcesz, aby wszys­tkie one posi­adały tę kon­fig­u­rację, nie musisz pro­filować osob­no każdej z nich. W tym celu: prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

    1. Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny.
    2. Zaz­nacz check­box przy adresie każdej z domen (1), a jeśli zmi­anę kon­fig­u­racji chcesz wykon­ać dla wszys­t­kich zare­je­strowanych, zaz­nacz check­box widoczny na samej górze (2), w nagłówku listy.

    3. Kliknij przy­cisk Kon­fig­u­ruj (3).

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz kon­fig­u­racji. Dostęp­ne są opc­je:

Wybierz i ustaw właś­ci­wy rodzaj kon­fig­u­racji, a następ­nie kliknij przy­cisk ZMIEŃ, aby zatwierdz­ić wprowad­zone zmi­any.

UWAGA! Przy kon­fig­urowa­niu wielu domen nie jest dostęp­na Ręcz­na kon­fig­u­rac­ja DNS, gdyż w jej wypad­ku edy­towane są bezpośred­nio reko­rdy DNS. Ten rodzaj kon­fig­u­racji należy ustaw­iać osob­no dla każdej dome­ny.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć ręczną kon­fig­u­rację stre­fy DNS dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Po jakim cza­sie dzi­ała­ją zmi­any w kon­fig­u­racji dome­ny?

WAŻNE! Pamię­taj, że zmi­ana przekierowa­nia będzie w pełni skutecz­na po rozpropagowa­niu jej w Internecie, co zwyk­le trwa do kilku­nas­tu godzin. Maksy­mal­ny czas propa­gacji może jed­nak być dłuższy. W tym okre­sie, strona i/lub pocz­ta mogą nie dzi­ałać poprawnie lub wcale.

Table of Contents