Zarządzanie użytkownikami baz danych

Mianem użytkown­i­ka bazy danych określa się spec­jalne dane dostępowe, które pozwala­ją na real­i­zowanie zdefin­iowanych wcześniej przez uprawnienia funkcji, na naszej bazie. Użytkown­ik ma swo­ją nazwę oraz przyp­isane do niej hasło. Sko­rzys­tanie z nazwy użytkown­i­ka bazy danych oraz przyp­isanego do niego hasła, pozwala na zal­o­gowanie się do pan­elu zarządza­nia baza­mi danych (php­MyAd­min oraz phpP­gAd­min), a także służy do naw­iązy­wa­nia połączenia z aplikacji tworzącej stronę WWW do wybranej bazy.

Pod­sta­wowy użytkown­ik bazy danych kre­owany jest automaty­cznie wraz z jej utworze­niem. Ma on nazwę taką samą, jak nazwa bazy danych, a skła­da się ona z: początku iden­ty­fika­to­ra ser­w­era, znaku pod­kreśle­nia i nazwy wpisanej przy tworze­niu bazy. Na przykład, jeśli na ser­w­erze o iden­ty­fika­torze server12345.nazwa.pl utwor­zona zostanie baza danych o nazwie test, to nazwą użytkown­i­ka bazy będzie server12345_test.

Użytkown­ika­mi baz danych zarządzać moż­na w pan­elu Active.admin ser­w­era, po prze­jś­ciu do edy­cji konkret­nej bazy. Aby to wykon­ać, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Bazy danychWykaz baz danych (1) i kliknij w nazwę tej, której użytkown­ika­mi chcesz zarządzać (2).

Wyświ­et­lone zostaną szczegóły bazy danych, wraz z listą przyp­isanych jej użytkown­ików.

  1. Aby dodać nowego użytkown­i­ka, kliknij, widoczny poniżej listy, przy­cisk Dodaj użytkown­i­ka (1).

    Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy wpisać nazwę nowego użytkown­i­ka (1), poprzed­zoną automaty­cznie wpisanym początkiem iden­ty­fika­to­ra ser­w­era, a także, dwukrot­nie, hasło (2). Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe, tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry, bez pol­s­kich liter. Silne hasło nie powin­no zaw­ier­ać pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych. Po wprowadze­niu danych, kliknij przy­cisk Zapisz (3).

    WAŻNE! Ponieważ w nazwie użytkown­i­ka bazy danych pojaw­ia się początek iden­ty­fika­to­ra ser­w­era, nie moż­na utworzyć takich samych nazw użytkown­i­ka dla kilku baz danych. Przykład­owo, jeśli dla jed­nej bazy utwor­zony został użytkown­ik o nazwie _admin, nie będzie moż­na dodać takiej nazwy dla użytkown­i­ka w innej.

  2. W celu usunię­cia zbęd­nego użytkown­i­ka bazy danych, zaz­nacz go na liś­cie użytkown­ików (1) i kliknij powyżej odnośnik usuń (2).

    Wyświ­et­lone zostanie okno dial­o­gowe, na którym należy nacis­nąć przy­cisk Ok (1), aby wybrany użytkown­ik został usunię­ty.

    UWAGA! Jeśli zostanie usunię­ty główny użytkown­ik bazy danych, nie będzie możli­woś­ci wyko­na­nia jej kopii. Również w plikach źródłowych strony, w których aplikac­je tworzą pow­iązanie dostępu do bazy, automaty­cznie wpisy­wane są dane głównego użytkown­i­ka. Usunię­cie go, spowodu­je błąd połączenia strony z bazą danych.

Table of Contents