Harmonogramy zadań (CRON)

Har­mono­gram zadań wykony­wanych cyk­licznie przez ser­w­er (tzw. cron) to usłu­ga pozwala­ją­ca na automaty­czne uruchami­an­ie skryp­tów wykonu­ją­cych określone czyn­noś­ci na ser­w­erze, jak np. czyszcze­nie kat­a­logów sesji, oper­ac­je porząd­kowa­nia baz danych czy też inne dzi­ała­nia admin­is­tra­cyjne.

W har­mono­gramie zadań nie wol­no jed­nak uruchami­ać następu­ją­cych typów pro­gramów:

 • aplikacji, które pozosta­ją przez dłuższy czas w pamię­ci oper­a­cyjnej sys­te­mu;
 • aplikacji będą­cych deamon’ami, czyli nieza­leżny­mi pro­gra­ma­mi funkcyjny­mi w sys­temie;
 • pro­gramów, które w sposób znaczą­cy mogą wpłynąć na zwięk­sze­nie obciąże­nia ser­w­era, np. ser­w­ery aplikacji java itp.

W przy­pad­ku naruszenia powyższych zasad, nazwa.pl może zablokować uru­chomie­nie danej komendy bez uprzed­niego powiadomienia. Stan­dar­d­owy lim­it cza­su na wyko­nanie zada­nia w cron wynosi maksy­mal­nie 3 min­u­ty.

Aby wyświ­etlić listę aktu­al­nie skon­fig­urowanych zadań cron, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, z zakład­ki Ustaw­ienia wybierz opcję Har­mono­gram zadań.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

Lista har­mono­gra­mu zaw­iera infor­ma­c­je takie jak:

 • Opisowa nazwa zada­nia, po której moż­na odnaleźć właś­ci­we zadanie;
 • Har­mono­gram, czyli infor­ma­c­ja o tym, jak częs­to dany skrypt będzie wykony­wany;
 • Wynik przesyłany do, infor­ma­c­ja, na jaki adres e‑mail przesyłane będzie powiadomie­nie po wyko­na­niu skryp­tu.

Jeśli chcesz zmienić ustaw­ienia ist­niejącego zada­nia, np. edy­tować nazwę, zmienić adres e‑mail do powiadomień lub zmody­fikować częs­totli­wość pow­tarza­nia, kliknij na nazwę danego zada­nia i wprowadź zmi­any w for­mu­la­rzu Edy­cji zada­nia har­mono­gra­mu, zatwierdza­jąc je poprzez naciśnię­cie Zapisz.

Aby wykon­ać dodatkowe czyn­noś­ci dla zdefin­iowanego już zada­nia, zaz­nacz check­box przy jego nazwie, na liś­cie har­mono­gra­mu, a następ­nie naciśnij właś­ci­wy odnośnik powyżej:

 • blokuj – naciśnij, aby wyłączyć zadanie; po zatwierdze­niu chę­ci wyłączenia zada­nia; jego nazwa na liś­cie zostanie wyszarzona, a obok niej zna­jdzie się ikona kłód­ki;
 • odblokuj – naciśnij, aby ponown­ie akty­wować wcześniej wyłąc­zone zadanie;
 • usuń – naciśnij, jeśli chcesz całkowicie usunąć zadanie z listy.

Aby utworzyć nowe zadanie w pan­elu Active.admin:

 • wybierz zakład­kę Ustaw­ienia i kliknij na opcję Dodaj zadanie har­mono­gra­mu lub
 • na liś­cie zadań har­mono­gra­mu kliknij w prawym górnym rogu odnośnik dodaj nowe zadanie

Wyświ­et­lone zostaną zasady określa­nia har­mono­gra­mu zadań. Zapoz­naj się z nimi, a następ­nie naciśnij przy­cisk Akcep­tu­ję.

Po zaak­cep­towa­niu zasad, pojawi się for­mu­la­rz dodawa­nia nowego zada­nia.

Wypełnij go zgod­nie ze wskaza­ni­a­mi:

 • Opisowa nazwa zada­nia – dodaj krótką nazwę zada­nia (do 100 znaków), która poz­woli na łatwe ziden­ty­fikowanie właś­ci­wego zada­nia na liś­cie;
 • Inter­preter – wybierz, czy zadanie będzie skryptem PHP, czy też zadaniem Perl lub powło­ki sys­te­mowej bash;
 • Uruchami­ane polece­nie – wpisz komendę, czyli pełną ścieżkę dostępu do uruchami­anego skryp­tu, przykład­owo /home/identyfikator_serwera/ftp/podkatalog/nazwa_skryptu.php, lub też kliknij w ikonę folderu po prawej stron­ie i wybierz właś­ci­wy skrypt z listy;
 • Prześlij wynik dzi­ała­nia na adres e‑mail – zdefini­uj adres e‑mail, na jaki będzie wysyłany raport z wyko­na­nia zada­nia.

Poniżej zna­j­du­ją się pola do ustal­e­nia, jak częs­to wprowad­zona komen­da ma być uruchami­ana. Ustaw­ić moż­na dane miesiące, dni tygodnia/dni miesią­ca, a także godz­inę – pełną, lub z dokład­noś­cią co do 10 min­ut.

Jeśli skrypt ma być wykony­wany przez cały rok, każdego dnia, o każdej godzinie i co 10 min­ut, należy zaz­naczyć opc­je:

 • W każdym miesiącu;
 • Codzi­en­nie;
 • O każdej godzinie;
 • Co 10 min­ut.

Po poprawnym skon­fig­urowa­niu zada­nia, naciśnij przy­cisk Zapisz, aby zostało ono dodane do listy i uru­chomione we wskazanym ter­minie. Z uwa­gi na to, że po naciśnię­ciu ikony folderu, przy opcji Uruchami­ane polece­nie, wyświ­et­lana jest lista wszys­t­kich kat­a­logów i plików na ser­w­erze, może służyć również do szy­bkiego sprawdzenia czy na ser­w­erze zna­j­du­je się konkret­ny plik lub kat­a­log, bez koniecznoś­ci logowa­nia do FTP ser­w­era.

Table of Contents