Jak zarządzać sekcjami?

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

Sekc­je to częś­ci pod­strony, w których możesz umieszczać mod­uły. Nowa pus­ta pod­strona domyśl­nie nie zaw­iera żad­nych sekcji poza nagłówkiem i stop­ką.

Jak utworzyć pier­wszą sekcję na pustej pod­stron­ie?

Zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Nowa strona przy górnej krawędzi ekranu. Jeśli wybierzesz pustą pod­stronę, podaj jej nazwę i adres URL. Następ­nie kliknij przy­cisk na środ­ku pod­strony i wybierz jeden z wstęp­nie zapro­jek­towanych szablonów sekcji lub przewiń listę szablonów, aby wybrać sekcję bez mod­ułów.

Jak utworzyć nową sekcję na ist­niejącej pod­stron­ie?

Kliknij ikonę plusa pomiędzy ist­nieją­cy­mi sekc­ja­mi, w miejs­cu, w którym chcesz wstaw­ić nową sekcję. Następ­nie wybierz jeden z wstęp­nie zapro­jek­towanych szablonów sekcji lub przewiń listę szablonów, aby wybrać sekcję bez mod­ułów.

Jak zmienić ustaw­ienia sekcji?

Wskaż kur­sorem ikonę koła zębat­ego w prawym górnym rogu sekcji, a następ­nie kliknij ikonę koła zębat­ego. W ustaw­ieni­ach możesz:

  • zmienić kolor tła;
  • wstaw­ić zdję­cie będące tłem dla tek­stu;
  • określić w pik­selach odstępy od krawędzi;
  • odz­naczyć, by sekc­ja zaj­mowała pełną sze­rokość pod­strony;
  • dodać obramowanie — kolor, sze­rokość, styl, stopień zaokrą­gle­nia rogów.

Jak prze­sunąć sekcję powyżej lub poniżej innej sekcji (wraz ze zna­j­du­ją­cy­mi się w niej mod­uła­mi)?

Wskaż kur­sorem ikonę koła zębat­ego w prawym górnym rogu sekcji, a następ­nie kliknij ikonę strza­ł­ki w górę (jeśli chcesz prze­nieść sekcję powyżej) lub kliknij ikonę strza­ł­ki w dół (aby prze­nieść ją pod sekcję zna­j­du­jącą się poniżej).

Jak sko­pi­ować sekcję (wraz ze zna­j­du­ją­cy­mi się w niej mod­uła­mi)?

Wskaż kur­sorem ikonę koła zębat­ego w prawym górnym rogu sekcji, a następ­nie kliknij ikonę kwadratów.

Jak usunąć sekcję?

Wskaż kur­sorem ikonę koła zębat­ego w prawym górnym rogu sekcji, a następ­nie kliknij ikonę kosza.

UWAGA! Sekc­ja zostanie usunię­ta wraz z zawartoś­cią.

Jak ustaw­ić sekcję jako kotwicę?

Kotwica to ele­ment w treś­ci pod­strony, do którego możesz utworzyć odnośnik, np. z menu wit­ryny. Aby ustaw­ić kotwicę wskaż kur­sorem ikonę koła zębat­ego w prawym górnym rogu sekcji, a następ­nie kliknij ikonę kotwicy. Podaj nazwę kotwicy i zaz­nacz, czy ma być widocz­na w naw­igacji (menu wit­ryny). Pod­pis pod kotwicą wskazu­je sekcję, do której został dodany odnośnik.

Table of Contents