Jak założyć konto Użytkownika?

Jak zalogować się do panelu DirectAdmin jako Administrator?

Aby zal­o­gować się do pan­elu Direc­tAd­min jako Admin­is­tra­tor, wpisz w pasku adresowym przeglą­dar­ki adres IP swo­jego ser­w­era VPS oraz numer por­tu :2222, przykład­owo, https://77.55.111.11:2222

  • Wpisz Nazwę użytkown­i­ka: admin (1).
  • Podaj Hasło dla użytkown­i­ka admin (2).
  • Kliknij Zaloguj (3).
Jak założyć konto Użytkownika?

Aby utworzyć kon­to Użytkown­i­ka, należy po prawej stron­ie pan­elu Direc­tAd­min zmienić Poziom Dostępu na Reseller (1). Następ­nie, w sekcji Zarządzanie Kon­ta­mi należy kliknąć odnośnik Dodaj Użytkown­i­ka (2).

Uzu­pełnij for­mu­la­rz tworzenia Użytkown­i­ka, wpisu­jąc jego dane (1), takie jak:

  • Nazwa użytkown­i­ka – maksy­mal­nie 8 znaków, jedynie małe litery i cyfry;
  • E‑Mail – adres, na który Użytkown­ik otrzy­ma wiado­mość z dany­mi logowa­nia;
  • Podaj i Powtórz hasło – wpisz dwukrot­nie hasło dla Uzytkown­i­ka;
  • Dom­e­na – wpisz domenę Użytkown­i­ka, pod którą będzie się on logował do kon­ta; musi ona wcześniej zostać przekierowana na właś­ci­wy ser­w­er VPS.

Po wpisa­niu wszys­t­kich wyma­ganych danych, wybierz, w ramach którego Paki­etu Resellera Użytkown­ik zostanie utwor­zony (2), a następ­nie kliknij przy­cisk Wyślij (3).

Otrzy­masz komu­nikat pod­sumowu­ją­cy dodawanie Użytkown­i­ka, a na jego adres e‑mail, wskazany w for­mu­la­rzu dodawa­nia kon­ta, wysłana zostanie wiado­mość zaw­ier­a­ją­ca infor­ma­c­je doty­czące kon­ta, a także dane do logowa­nia.

Aby wyświ­etlić listę dodanych Użytkown­ików, w sekcji Zarządzanie Kon­ta­mi kliknij odnośnik Lista Użytkown­ików (1).

Odna­jdź na liś­cie właś­ci­wego Użytkown­i­ka i kliknij w jego nazwę (1), a następ­nie zmień właś­ci­we opc­je.

Table of Contents