Jakie oprogramowanie obsługuje e‑Sklep Internetowy?

Ser­w­ery serii Cloud­Host­ing e‑Sklep w nazwa.pl oparte są na opro­gramowa­niu PrestaShop. PrestaShop umożli­wia budowanie kom­plek­sowych sklepów inter­ne­towych. Zaw­iera on także narzędzia pozwala­jące na opra­cow­anie całego pro­ce­su zakupowego, od wspar­cia pozy­cjonowa­nia strony po final­iza­cję zakupu i doko­nanie płat­noś­ci online.

Cloud­Host­ing e‑Sklep od nazwa.pl, zbu­dowany na bazie PrestaShop, zapew­nia pod­sta­wowy zestaw funkcji oraz obe­j­mu­je wszys­tkie niezbędne narzędzia do rozpoczę­cia dzi­ałal­noś­ci online.

Wśród najważniejszych funkcji usłu­gi Cloud­Host­ing e‑Sklep wyróżnić może­my:

  • szy­bkie dodawanie pro­duk­tów,
  • fil­trowanie pro­duk­tów i mon­i­torowanie ich stanu,
  • możli­wość wyboru różnych form płat­noś­ci i sposobów dostawy,
  • opcję tworzenia ofert spec­jal­nych i pro­mowa­nia wybranych pro­duk­tów,
  • możli­wość zakłada­nia kont w sklepie przez klien­tów.

Wszys­tkie funkc­je dostęp­ne są na stron­ie twór­cy plat­formy: https://www.prestashop.com/pl/funkcje PrestaShop to najpop­u­larniejsza plat­for­ma e‑commerce, z której korzys­ta pon­ad 300 000 sklepów na całym świecie. Pan­el zarządza­nia sklepem jest intu­icyjny, a do jego obsłu­gi nie jest konieczne posi­adanie spec­jal­isty­cznej wiedzy infor­maty­cznej. Zrzut ekranu z widok­iem pan­elu PrestaShop zna­j­du­je się poniżej.

Table of Contents