Jak zarządzać kalendarzem?

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

W wit­rynie możesz umieś­cić kalen­darz, w którym dodasz wydarzenia z datą, godz­iną, opisem i adresem URL.

Aby utworzyć kalen­darz, zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Kalen­darz. W kalen­darzu kliknij przy­cisk DODAJ, a następ­nie uzu­pełnij pole Tytuł i opcjon­al­nie URL wydarzenia lub Opis wydarzenia. Wpisz datę wydarzenia lub kliknij listę rozwi­janą, by wybrać datę z kalen­darza, obok wpisz godz­inę. Po uzu­pełnie­niu wszys­t­kich pól kliknij przy­cisk UTWÓRZ.

Jak edy­tować utwor­zone wcześniej wydarze­nie?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Kalen­darz. Odszukaj wydarze­nie, które chcesz zmienić i kliknij ikonę ołówka obok daty wydarzenia. Po wprowadze­niu zmi­an kliknij przy­cisk ZAPISZ.

Jak usunąć wydarze­nie?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia w lewym górnym rogu (ikona koła zębat­ego), a następ­nie prze­jdź do zakład­ki Kalen­darz. Odszukaj wydarze­nie, które chcesz usunąć i kliknij ikonę kosza obok daty wydarzenia. Usunię­cie wydarzenia potwierdź kliknię­ciem przy­cisku TAK.

UWAGA! Usunię­cie wydarzenia jest nieod­wracalne.

Jak umieś­cić kalen­darz na pod­stron­ie?

Prze­jdź do pod­strony, na której chcesz umieś­cić kalen­darz i w wybrane miejsce prze­ciąg­nij mod­uł Kalen­darza.

Table of Contents