Jak ustawić strefę DNS u swojego rejestratora aby korzystać z hostingu w nazwa.pl?

 • Pomoc
 • Domeny
 • Konfiguracja
 • Jak ustawić strefę DNS u swojego rejestratora aby korzystać z hostingu w nazwa.pl?

 

Usługa DNS Anycast w nazwa.pl

DNS (czyli skrót od Domain Names Sys­tem) to gru­pa ser­w­erów, których zadaniem jest prze­chowywanie i udostęp­ni­an­ie infor­ma­cji na tem­at lokaliza­cji hostów, odpowiada­ją­cych za dzi­ałanie określonych usług związanych z naszą domeną. Dzię­ki ser­werom DNS, użytkown­i­cy Inter­ne­tu mogą posługi­wać się adresa­mi stron inter­ne­towych w łatwej postaci, złożony­mi z liter i cyfr (czyli nazwa­mi domenowy­mi, jak www.nazwa.pl), gdyż DNS „tłu­maczy” je na ciąg znaków rozpoz­nawanych przez sieć kom­put­erową, stanow­ią­cych adresy IP.

Każdy usłu­go­daw­ca posi­a­da swo­ją włas­ną stre­fę DNS, umożli­wia­jącą korzys­tanie z jego usług. Fir­ma nazwa.pl udostęp­nia swoim użytkown­ikom ser­w­ery DNS z zas­tosowaniem tech­nologii Any­cast. Pozwala ona na skróce­nie cza­su otwiera­nia się stron WWW, poprzez fizy­czne rozmieszcze­nie poszczegól­nych DNS-ów w różnych miejs­cach na świecie.

Zapy­ta­nia w spraw­ie konkret­nej dome­ny kierowane są w takim przy­pad­ku do najbliższego DNS‑u, jaki zna­j­du­je się w zasięgu użytkown­i­ka, wysyła­jącego to zapy­tanie (wysyłaniem zapy­ta­nia jest, np. wpisanie adresu strony w przeglą­darce inter­ne­towej). W opisanym przykładzie pozostałe ser­w­ery DNS (należące do Any­cast) pozosta­ją w ciągłej gotowoś­ci do udzie­le­nia odpowiedzi, ale robią to tylko w przy­pad­ku, gdy okaże się, że ten pier­wszy, „najbliższy DNS”, z jakiegoś powodu nie mógł jej udzielić.

Usłu­ga DNS Any­cast w nazwa.pl jest jed­nym z ele­men­tów paki­etu Bez­piecz­na dom­e­na. W skład tego paki­etu wchodzą również inne ważne zabez­pieczenia, takie jak:

 • bezpłat­ny cer­ty­fikat SSL, który szyfru­je trans­misję danych i zapew­nia poufność infor­ma­cji przesyłanych między przeglą­darką, a ser­w­erem;
 • obsłu­ga DNSSEC, który chroni przed cyber­przestępst­wa­mi, uniemożli­wia­jąc przekierowanie przeglą­dar­ki WWW na fałszy­wą wer­sję strony inter­ne­towej;
 • zabez­pieczenia SPF, DKIM i DMARC, chroniące kon­ta pocz­ty elek­tron­icznej w dome­nie przed pod­szy­waniem się osób trze­ci­ch pod nadaw­cę wiado­moś­ci, a także umożli­wia­jące określe­nie ser­w­erów upoważnionych do wysyła­nia pocz­ty;
 • zabez­piecze­nie CAA, chroniące przed nieuprawnionym wydaniem cer­ty­fikatu SSL dla dome­ny;
 • zabez­piecze­nie DNS over TLS, szyfru­jące zapy­ta­nia do DNS, pod­noszące pry­wat­ność i bez­pieczeńst­wo osób korzys­ta­ją­cych ze strony WWW w dome­nie.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak uru­chomić na ser­w­erze domenę zare­je­strowaną poza nazwa.pl?

Ryzyko posiadania strefy DNS w innych firmach

Cza­sa­mi zdarza się, że firmy będące rejes­tra­tora­mi domen udostęp­ni­a­ją swoim klien­tom możli­wość utrzy­ma­nia stre­fy DNS właśnie u nich. Przeanal­izu­jmy przy­padek, w którym dom­e­na zare­je­strowana jest w fir­mie X i użytkown­ik chce korzys­tać z ser­w­erów DNS firmy X, mając swój host­ing wyku­pi­ony w nazwa.pl. Utrzymy­wanie dome­ny w stre­fie DNS zewnętrznej firmy związane jest z pewnym ryzykiem:

 • mimo korzys­ta­nia z usłu­gi w nazwa.pl, dzi­ałanie dome­ny i usług z nią związanych całkowicie uza­leżnione jest od ser­w­erów DNS w zewnętrznej fir­mie;
 • wszelkie zmi­any w kon­fig­u­racji dome­ny również uza­leżnione są od firmy zewnętrznej, dzi­ała­nia jej pan­elu zarządza­nia domeną, w tym, np. możli­woś­ci zal­o­gowa­nia się do niego;
 • w przy­pad­ku zmi­any współdzielonego adresu IP ser­w­era, zmi­ana w kon­fig­u­racji dome­ny u zewnętrznego rejes­tra­to­ra nie następu­je automaty­cznie – trze­ba ją wykon­ać „ręcznie”, co niesie ze sobą konieczność odczeka­nia ok. 24 godzin na propa­gację.
Jak bezpłatnie korzystać z DNS Anycast

DNS Any­cast jest usługą bezpłat­ną dla domen zare­je­strowanych w nazwa.pl. Co zro­bić, gdy nasza dom­e­na jest jed­nak zare­je­strowana w innej fir­mie? Należy dokon­ać trans­feru tej dome­ny do nazwa.pl. Posi­ada­jąc w nazwa.pl ser­w­er lub paki­et pocz­towy, oraz trans­fer­u­jąc do nazwa.pl domenę, poza prob­le­ma­mi z ser­w­era­mi DNS naszego rejes­tra­to­ra, unikamy dodatkowo chao­su związanego, np. z otrzymy­waniem fak­tur od kilku różnych usłu­go­daw­ców. Sam trans­fer dome­ny jest bard­zo prostą czyn­noś­cią, którą z powodze­niem moż­na wykon­ać samodziel­nie. Poniższy artykuł poz­woli zapoz­nać się z infor­ma­cją, jak wykon­ać trans­fer dome­ny od innego rejes­tra­to­ra do nazwa.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI:Trans­fer dome­ny do nazwa.pl

Trans­fer może zostać także przeprowad­zony przez Dzi­ał Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl. Chcąc dokon­ać trans­feru dome­ny, należy skon­tak­tować się z naszą infolin­ią pod nr 22 454 48 10 (tel. komórkowe) lub 801 33 22 33 (tel. stacjonarne), albo też wysłać w tej spraw­ie wiado­mość na adres pocz­ty elek­tron­icznej kontakt@nazwa.pl. Udzie­limy wów­czas wszel­kich niezbęd­nych infor­ma­cji doty­czą­cych zasad trans­feru dome­ny do nazwa.pl, a także omówimy szczegóły pomo­cy przy przeprowadze­niu tego trans­feru.

Jak w inny sposób przekierować domenę u rejestratora na serwer w nazwa.pl?

Domenę moż­na przekierować na ser­w­er nazwa.pl także w fir­mie, w której jest ona zare­je­strowana. Dzi­ałanie takie należy wykon­ać wpisu­jąc odpowied­nie wartoś­ci reko­rdów A i MX dome­ny w jej kon­fig­u­racji, po stron­ie firmy, w jakiej dom­e­na jest opła­cana lub w jakiej utrzymy­wane są dla niej ser­w­ery DNS.

 1. Za obsługę strony inter­ne­towej odpowia­da reko­rd A w stre­fie DNS. Jako wartość reko­r­du A należy wpisać adres IPv4 ser­w­era. Adres ten widoczny jest w pan­elu Active.admin, w jego częś­ci Infor­ma­c­je ogólne. Przykład adresu IPv4: 85.128.128.104
 2. Za obsługę pocz­ty elek­tron­icznej odpowia­da reko­rd MX w stre­fie DNS. Jako wartość reko­r­du MX należy wpisać iden­ty­fika­tor ser­w­era, który jest widoczny jest w pan­elu Active.admin, w jego częś­ci Infor­ma­c­je ogólne. Przykład iden­ty­fika­to­ra: server12345.nazwa.pl.

Pri­o­ry­tet obsłu­gi pocz­ty na usłu­gach w nazwa.pl wynosi 10. W związku z tym, przykład­owa wartość reko­r­du MX powin­na mieć postać:

10 server12345.nazwa.pl

Aby zmi­any wprowad­zone w kon­fig­u­racji dome­ny, zaczęły obow­iązy­wać, wyma­ga­ją odczeka­nia określonego cza­su, nazy­wanego propa­gacją zmi­an w stre­fie DNS dome­ny. Ten czas nie jest zależny od nazwa.pl i wynosi na ogół 24 godziny.

WIĘCEJ INFORMACJI:Po jakim cza­sie dzi­ała­ją zmi­any w kon­fig­u­racji dome­ny?

Table of Contents