Konfiguracja The Bat!

The Bat to zaawan­sowany klient pocz­ty e‑mail, który jest rozwi­jany od 1997 roku. Pro­gram zaw­iera wiele dodatkowych funkcji, jak np. skan­er anty­wiru­sowy, edy­tor HTML oraz rozbu­dowane narzędzie do fil­trowa­nia pocz­ty. Jest on dostęp­ny do pobra­nia pod adresem https://www.ritlabs.com/en/products/thebat/download.php

W tym porad­niku, dowiesz się, jak dodać nową skrzynkę e‑mail do pro­gra­mu oraz jak edy­tować ustaw­ienia dzi­ała­jącego kon­ta e‑mail.

 1. Po uru­chomie­niu pro­gra­mu The Bat pojawi się okno Tworze­nie nowego kon­ta.
 2. Ter­az należy uzu­pełnić krót­ki for­mu­la­rz.
  • W polach Nazwa użytkown­i­kaE‑mail wpisz adres e‑mail założony w pan­elu Active.admin, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polu Hasło podaj kod dostępowy do kon­ta e‑mail.
  • W polu Rodzaj pro­tokołu wybierz opcję IMAP lub POP.

 3. Kole­jne okno zaw­iera ustaw­ienia pocz­ty przy­chodzącej.
  • Aby ode­brać swo­ją pocztę, użyj: wybierz rekomen­dowaną opcję IMAP – Inter­net Mail Access Pro­to­col v4 lub POP – Post Office Pro­to­col v3.

   WIĘCEJ INFORMACJI: Jaki rodzaj ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

  • W polu Adres ser­w­era wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, posi­adanej w nazwa.pl, na której założone zostało kon­to e‑mail. Możesz go sprawdz­ić po zal­o­gowa­niu do Active.admin (jest on wymieniony na samej górze strony). Przykład­owy iden­ty­fika­tor usłu­gi ma postać: server123456.nazwa.pl.

   WIĘCEJ INFORMACJI: Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych

  • Rodzaj połączenia: wybierz opcję Bez­pieczne na wydzielonym por­cie (TLS).
  • Port: wpisz wartość 993.
  • Nazwa użytkown­i­ka: wpisz założony w pan­elu Active.admin adres e‑mail, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram , np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • Hasło: wpisz hasło do kon­ta e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi jakie zostały wprowad­zone przy jego tworze­niu w Active.admin.
  • Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Dalej.

 4. Pojawi się for­mu­la­rz ustaw­ień pocz­ty wychodzącej.
  • Adres ser­w­era wysyłkowego (SMTP): wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, jaką posi­adasz w nazwa.pl, na której założone zostało kon­to e‑mail. Możesz go sprawdz­ić po zal­o­gowa­niu do Active.admin (jest on wymieniony na samej górze strony). Przykład­owy iden­ty­fika­tor usłu­gi ma postać: server123456.nazwa.pl
  • Rodzaj połączenia: wybierz opcję Bez­pieczne na wydzielonym por­cie (TLS),
  • Port: wpisu­je­my wartość 465
  • Wybierz opcję Ser­w­er SMTP wyma­ga auto­ryza­cji przy wysyłce pocz­ty
  • Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Dalej.

 5. Pojawi się for­mu­la­rz szczegółów kon­ta w pro­gramie.
  • Nazwa użytkown­i­ka: dowol­na nazwa dodanego kon­ta, np. „Jan Kowal­s­ki” lub „Fir­ma Sp. z o. o.”
  • Nazwa kon­ta: wpisz nazwę kon­ta wyświ­et­laną w pro­gramie The Bat
  • Fold­er macierzysty: pozostaw domyśl­ny.

Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, aby zakończyć kon­fig­u­rację pro­gra­mu Pocz­ta, kliknij przy­cisk Zakończ. Pro­gram wykona prób­ne połącze­nie z kon­tem e‑mail i zapisze wprowad­zone ustaw­ienia.

Zmiana ustawień skrzynki
 1. W dowol­nym momen­cie moż­na dokon­ać edy­cji ustaw­ień skrzyn­ki skon­fig­urowanej w pro­gramie The Bat. W tym celu w głównym oknie pro­gra­mu, w lewym dol­nym rogu, należy kliknąć przy­cisk z nazwą skrzyn­ki, a następ­nie wybrać Właś­ci­woś­ci.
 2. Pojawi się okno ustaw­ień skrzyn­ki. Wybierz na liś­cie po lewej stron­ie opcję Ogólne (1). W polach Nadaw­ca i Adres email zna­j­du­je się pełny adres e‑mail dodanej pocz­ty.
 3. W zakład­ce Ser­w­ery (1) możesz zwery­fikować ustaw­ienia ser­w­era przy­chodzącego i wychodzącego.
  • W polach Ser­w­er zna­j­du­je się iden­ty­fika­tor kom­put­era obliczeniowego, na którym jest założone kon­to np. server123456.nazwa.pl.
  • Opc­ja Połącze­nie powin­na być ustaw­iona na Bez­pieczne na spec­jal­nym por­cie (TLS).
  • W przy­pad­ku pro­tokołu SMTP Port powinien być ustaw­iony na 465.
  • W częś­ci Odbiór pocz­ty (POP/IMAP), Użytkown­ikHasło to dane, których uży­wasz przy logowa­niu na stron­ie poczta.nazwa.pl.
  • W przy­pad­ku pro­tokołu IMAP, Port powinien być ustaw­iony na 993.

Table of Contents