Jak utworzyć autoresponder do konta e‑mail?

Czym jest autoresponder?

Autore­spon­der to funkc­ja umożli­wia­ją­ca wysyłanie automaty­cznej odpowiedzi o określonej z góry treś­ci, na otrzy­maną przez Ciebie wiado­mość e‑mail (określany jest także jako automaty­cz­na wiado­mość zwrot­na). Dzię­ki autore­spon­derowi, nadaw­ca wysyłanej do Ciebie wiado­moś­ci może automaty­cznie otrzy­mać np. ofer­tę Two­jej firmy lub też powiadomie­nie, że w chwili obec­nej zna­j­du­jesz się na urlop­ie i na przesłany e‑mail odpowiesz po powro­cie. Oczy­wiś­cie wiado­mość, w reakcji na którą przesłana zostanie automaty­cz­na odpowiedź, będzie na Ciebie czekać w Two­jej skrzynce odbior­czej.

Jak ustawić autoresponder?

Aby włączyć i skon­fig­urować odpowiedzi automaty­czne, kliknij w opcję Ustaw­ienia, widoczną w prawym górnym rogu aplikacji Cloud Mail, a następ­nie wybierz zakład­kę Autore­spon­der.

Po kliknię­ciu przy­cisku Autore­spon­der włąc­zony (1), for­mu­la­rz zostanie uak­ty­wniony, co umożli­wi rozpoczę­cie kon­fig­u­racji tej funkcji.

1. Zakres dat dzi­ała­nia automaty­cznej odpowiedzi.

Jeśli chcesz, aby autore­spon­der dzi­ałał w określonym przedziale cza­su, wpisz daty w polach Od (data)Do (data). Wybierz również godziny, o których, w odniesie­niu do ustalonego przedzi­ału dat, autore­spon­der zostanie włąc­zony i wyłąc­zony. Brak ich ustaw­ienia spowodu­je stałe dzi­ałanie odpowiedzi automaty­cznych, które będą akty­wne, aż do chwili całkowitego ich wyłączenia.

2. Nadaw­ca automaty­cznej odpowiedzi.

Opc­ja umożli­wia wybranie nazwy nadaw­cy, od którego Two­je automaty­czne wiado­moś­ci będą wysyłane. Sko­rzys­taj z tej opcji, jeżeli do swo­jego kon­ta dodałeś inne tożsamoś­ci i chcesz, aby nadaw­cy wiado­moś­ci kierowanych do Ciebie, otrzymy­wali powiadomienia autore­spon­dera z innego adresu niż ten, dla którego jest on kon­fig­urowany.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Zarządzanie tożsamoś­ci­a­mi

3. Częs­totli­wość odpowiedzi.

Wybierz, jak częs­to automaty­cz­na odpowiedź będzie wysyłana. Domyśl­ną opcją jest za każdym razem.

4. Tem­at lis­tu oraz Treść automaty­cznej odpowiedzi.

Zdefini­uj tem­at wiado­moś­ci, jaka zostanie odesłana, a także zredaguj jej treść.

Po wypełnie­niu wyma­ganych pól for­mu­la­rza, kliknij Zapisz, aby autore­spon­der został uru­chomiony.

Jak wyłączyć autoresponder?

W celu całkowitego wyłączenia autore­spon­dera, kliknij w opcję Ustaw­ienia, która widocz­na jest w prawym górnym rogu aplikacji Cloud Mail, a następ­nie wybierz zakład­kę Autore­spon­der.

Po kliknię­ciu akty­wnego przy­cisku Autore­spon­der włąc­zony, for­mu­la­rz zostanie deza­k­ty­wowany.

UWAGA! Jeśli w for­mu­la­rzu określono datę, do kiedy wiado­mość ma być rozsyłana, po jej przekrocze­niu autore­spon­der pozostanie widoczny jako włąc­zony (akty­wny), lecz sama wiado­mość zwrot­na nie będzie wysyłana.

WAŻNE! Autore­spon­der uru­chomić moż­na również w pan­elu Active.admin właś­ci­wym dla ser­w­era, na którym Two­je kon­to e‑mail zostało utwor­zone. Po włącze­niu autore­spon­dera w Cloud Mail, będzie on widoczny również w kon­fig­u­racji wybranego kon­ta email w Active.admin. Sytu­ac­ja odwrot­na jest ana­log­icz­na – jeżeli autore­spon­der zostanie skon­fig­urowany w pan­elu Active.admin, jego ustaw­ienia będą widoczne w Cloud Mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Autore­spon­der – co to jest i jak go ustaw­ić

Table of Contents