Konfiguracja Poczty Windows 10

Pro­gram Pocz­ta jest domyśl­nie dostęp­ną aplikacją w sys­temie oper­a­cyjnym Win­dows 10. Ikona aplikacji przed­staw­ia­ją­ca kop­ertę, zna­j­du­je się na pasku zadań sys­te­mu. Aplikac­ja oprócz nowoczes­nego i prze­jrzys­tego wyglą­du, ofer­u­je również pod­sta­wowe funkc­je, jakich moż­na oczeki­wać od klien­ta pocz­ty e‑mail.

Z niniejszego porad­ni­ka dowiesz się, jak dodać nowe kon­to e‑mail do kon­fig­u­racji pro­gra­mu oraz w jaki sposób edy­tować ustaw­ienia tego kon­ta e‑mail.

Pro­gram Pocz­ta moż­na uru­chomić w Menu Start.

1. Dodanie skrzynki e‑mail

Po uru­chomie­niu pro­gra­mu Pocz­ta, w celu doda­nia nowej skrzyn­ki e‑mail, wybierz opcję Dodaj kon­to.

2. Przewiń dostęp­ną listę dostaw­ców usług i wybierz opcję Kon­fig­u­rac­ja zaawan­sowana na dole tej listy.

3. W Kon­fig­u­racji zaawan­sowanej wybierz opcję Inter­ne­towa pocz­ta e‑mail.

4. Pojawi się for­mu­la­rz ustaw­ień, który należy uzu­pełnić dany­mi posi­adanej skrzyn­ki e‑mail. Sko­rzys­taj z następu­jącego schematu kon­fig­u­racji:

 • Adres e‑mail: podaj adres e‑mail, np. biuro@nazwadomeny.pl
 • Nazwa użytkown­i­ka: wpisz adres e‑mail, np. biuro@nazwadomeny.pl
 • Hasło: hasło do skrzyn­ki e‑mail, zdefin­iowane pod­czas zakłada­nia skrzyn­ki w pan­elu Active.admin
 • Nazwa kon­ta: dowol­na nazwa skrzyn­ki, np. „Jan Kowal­s­ki” lub „Fir­ma Sp. z o.o.”
 • Wysyłaj wiado­moś­ci przy uży­ciu tej nazwy: tutaj wpisz nazwę, jaką zobaczą odbior­cy wiado­moś­ci e‑mail, które zostaną wysłane przy uży­ciu pro­gra­mu Pocz­ta.

5. Ter­az przewiń okno kon­fig­u­racji niżej, dzię­ki czemu zobaczysz kole­jne ustaw­ienia, które należy uzu­pełnić.

 • W polach Ser­w­er przy­chodzącej pocz­ty e‑mailSer­w­er wychodzącej pocz­ty e‑mail (SMTP) wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, jaką posi­adasz w nazwa.pl, i na której założona jest skrzyn­ka e‑mail. Iden­ty­fika­tor usłu­gi możesz sprawdz­ić po zal­o­gowa­niu do Active.admin (jest on wymieniony na samej górze strony). Przykład­owy iden­ty­fika­tor usłu­gi ma postać: server123456.nazwa.pl.
 • W polu Typ kon­ta będziesz miał do wyboru dwie opc­je: POP3 oraz IMAP4 (rekomen­dowany).

WIĘCEJ INFORMACJI: Jaki rodzaj ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

6. Dal­sza kon­fig­u­rac­ja pro­gra­mu Pocz­ta, na przykładzie pro­tokołu IMAP, wyglą­dać będzie następu­ją­co:

 • Typ kon­ta: IMAP4
 • Ser­w­er wychodzą­cy pocz­ty e‑mail (SMTP): iden­ty­fika­tor posi­adanej usłu­gi, np. server123456.nazwa.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI: Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych

7. Wyma­gane jest również zaz­nacze­nie wszys­t­kich poniższych opcji:

 • ser­w­er pocz­ty wychodzącej wyma­ga uwierzytel­nienia;
 • użyj tej samej nazwy użytkown­i­ka i tego samego hasła pod­czas wysyła­nia i odbiera­nia pocz­ty e‑mail;
 • wyma­gaj pro­tokołu SSL dla przy­chodzącej pocz­ty e‑mail;
 • wyma­gaj pro­tokołu SSL dla wychodzącej pocz­ty e‑mail.

Aby zakończyć kon­fig­u­rację pro­gra­mu Pocz­ta, po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk Zaloguj się. Pro­gram Pocz­ta wykona prób­ne połącze­nie ze skrzynką e‑mail i zapisze wprowad­zone ustaw­ienia.

Table of Contents