Jak zrezygnować z wysyłki papierowej proformy?

Pro­formy gen­erowane są na 10 dni przed końcem ważnoś­ci usług. Domyśl­nie ich wysył­ka następu­je drogą e‑mailową, w postaci plików PDF. Na życze­nie użytkown­i­ka, pro­formy mogą być wysyłane pocztą trady­cyjną w wer­sji papierowej, ale związane jest to z dodatkową opłatą za wysyłkę.

WAŻNE! Jeśli otrzy­mu­jesz pro­formy w wer­sji papierowej, możesz w każdej chwili zrezyg­nować z tej formy ich przesył­ki, na rzecz wysył­ki elek­tron­icznej. Oszczędzi to zarówno Two­je pieniądze, jak i środowisko!

Zmi­anę ustaw­ień doty­czą­cych sposobu wysył­ki pro­form wykonu­je się w Pan­elu Klien­ta. Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, wejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Two­je daneustaw­ienia (1), a następ­nie, w sekcji WYSYŁKA PROFORM zaz­nacz check­box przy opcji Chcę otrzymy­wać pro­formy pocztą elek­tron­iczną (2) i kliknij poniżej przy­cisk ZATWIERDŹ (3).

Po zapisa­niu tej zmi­any, wszys­tkie pro­formy, które będą po tym cza­sie gen­erowane, będą przesyłane od razu na kon­tak­towe adresy e‑mail, a także nie będą zaw­ier­ały pozy­cji opłaty za przesyłkę papierowej wer­sji.

WAŻNE! Aby być pewnym otrzymy­wa­nia wiado­moś­ci zaw­ier­a­ją­cych pro­formy, upewnij się, że wpisane w Pan­elu Klien­ta kon­tak­towe adresy e‑mail są praw­idłowe, aktu­alne i dzi­ała­jące, a także, czy nie ustaw­iono na nich fil­trów odrzu­ca­ją­cych wiado­moś­ci z adresów w dome­nie nazwa.pl.

Table of Contents