Ile czasu trwa uruchomienie domeny?

Po praw­idłowym wypełnie­niu for­mu­la­rza zamówienia dome­ny oraz ostate­cznym potwierdze­niu zakupu należy, w ter­minie 7 dni, licząc od daty zamówienia, dokon­ać opłaty za jej rejes­trację. Odby­wa się ona w ciągu 72 godzin, licząc od momen­tu odno­towa­nia płat­noś­ci przez nazwa.pl. Wskazany powyżej czas to ter­min maksy­mal­ny. Najczęś­ciej rejes­trac­ja real­i­zowana jest w sposób automaty­czny i nie trwa dłużej, niż kilka­naś­cie min­ut od zak­się­gowa­nia przez nas płat­noś­ci.

Po zare­je­strowa­niu dome­ny, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny.

Na liś­cie domen odna­jdź właś­ci­wą i po prawej stron­ie od jej nazwy, kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj (1) i dokon­aj praw­idłowych ustaw­ień.

WAŻNE! Samo zamówie­nie dome­ny nie jest tożsame z jej zare­je­strowaniem. Nadrzęd­ni rejes­tra­torzy domen przyj­mu­ją zasadę „kto pier­wszy, ten lep­szy”. Rejes­trac­ja dome­ny wykony­wana jest dopiero po zak­się­gowa­niu wpłaty. Dlat­ego, jeżeli uru­chomie­nie danej dome­ny jest dla Ciebie ważne – jak najszy­b­ciej dokon­aj płat­noś­ci za jej rejes­trację!

WIĘCEJ INFORMACJI:   Zmi­ana del­e­gacji dome­ny
WIĘCEJ INFORMACJI:   Dome­ny pol­skie (NASK)
WIĘCEJ INFORMACJI:   Dome­ny glob­alne (ICANN)
WIĘCEJ INFORMACJI:   Dom­e­na europe­js­ka .eu (EURid)

 

Table of Contents