Repozytoria Git i SVN

Repozytoria w nazwa.pl

Na ser­w­er­ach hostin­gowych w nazwa.pl ist­nieje możli­wość utworzenia dowol­nej licz­by nieza­leżnych od siebie repozy­toriów. Poz­wolą one na koor­dy­nację prac nad jed­nym pro­jek­tem przez wiele osób.

Dodanie, mody­fikac­ja, czy też usunię­cie repozy­to­ri­um możli­we jest w pan­elu Active.admin posi­adanego ser­w­era. W tym celu, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Ustaw­ienia i wybierz zakład­kę Repozy­to­ria.

Wyświ­et­lona zostanie lista dodanych repozy­toriów. Aby dołączyć nowe, kliknij w odnośnik Dodaj, widoczny w sekcji, przy właś­ci­wym rodza­ju repozy­to­ri­um.

Dostęp­ne są dwa rodza­je repozy­toriów, SVNGIT.

 1. Repozy­to­ri­um SVN (Sub­ver­sion) – pole­cane w przy­pad­ku, gdy użytkown­i­cy pracu­ją lokalnie na sys­temie Win­dows.
  • Scen­tral­i­zowany sys­tem kon­troli rewiz­ji.

  • Dobry wybór, w przy­pad­ku pra­cy wielu użytkown­ików z poje­dynczym repozy­to­ri­um zna­j­du­ją­cym się na ser­w­erze.

  • Opiera się na lin­earnej his­torii zmi­an.

  • Po doda­niu, domyśl­nie dostęp­ne pod adresem:

   svn.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium lub

   svnweb.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium – wer­s­ja web.

 2. Repozy­to­ri­um GIT – pole­cane w przy­pad­ku wielu źródeł, a także lokalnej pra­cy z sys­tema­mi Lin­ux.
  • Rozbu­dowany sys­tem kon­troli wer­sji.

  • Umożli­wia każde­mu użytkown­ikowi tworze­nie odręb­nych repozy­toriów.

  • Wspiera pracę online i offline.

  • Po doda­niu, domyśl­nie dostęp­ne pod adresem:

   git.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium lub

   gitweb.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium — wer­s­ja web.

Po kliknię­ciu odnośni­ka Dodaj, widocznego przy właś­ci­wym repozy­to­ri­um, wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz jego dodawa­nia.

 • Wpisz Nazwę repozy­to­ri­um (maksy­mal­nie 16 znaków, litery a‑z, cyfry 0–9; krop­ki, myśl­ni­ki lub pod­kreśle­nia możli­we do ustaw­ienia poza pier­wszym znakiem);
 • Wybierz Użytkown­ików lub Grupy użytkown­ików, które będą miały dostęp do repozy­to­ri­um i nadaj im prawa dostępu: Pra­wo odczy­tu (czyli R), Pra­wo odczy­tu i zapisu (RW) lub Brak praw.
 • Prawa użytkown­i­ka mają pier­wszeńst­wo przed prawa­mi grupy, do której on należy.
 • Widoczni są Użytkown­i­cyGrupy dodani wcześniej w ramach ser­w­era – dowiedz się więcej na tem­at ich dodawa­nia (Sprawdź: Kat­a­lo­gi zabez­piec­zone hasłem).
 • Aby dodać nowych uczest­ników zada­nia, kliknij właś­ci­wy odnośnik Dodaj użytkown­i­ka lub Dodaj grupę.
 • Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij poniżej przy­cisk Zapisz. Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat potwierdza­ją­cy dodanie repozy­to­ri­um, wraz z przy­ciskiem Lista repozy­toriów.

Po prze­jś­ciu do Listy repozy­toriów, zostanie wyświ­et­lony ich wykaz.

 • Aby edy­tować ist­niejące repozy­to­ri­um, kliknij w jego nazwę widoczną na liś­cie. Możesz zmienić prawa dostępu Użytkown­ików lub Grup, a także dodać nowych uczest­ników repozy­to­ri­um. Po wprowad­zonych zmi­anach naciśnij przy­cisk Zapisz.
 • Aby usunąć repozy­to­ri­um, zaz­nacz check­box przy jego nazwie widocznej na liś­cie, a następ­nie kliknij powyżej odnośnik usuń. Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat z potwierdze­niem wyko­na­nia oper­acji, naciśnij przy­cisk Ok.
Table of Contents