Co zawiera przypomnienie o wygasaniu usług?

W chwili, gdy dob­ie­ga koniec ter­minu ważnoś­ci posi­adanych w nazwa.pl usług, na kon­tak­towy adres e- mail, zapisany w Pan­elu Klien­ta, przesyłane są odpowied­nie powiadomienia o tym fak­cie.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Kiedy otrzy­mam przy­pom­nie­nie o wygasa­niu usłu­gi?

Wiado­mość z przy­pom­nie­niem, wysyłana na 10 dni przed końcem ważnoś­ci usłu­gi, zaw­iera:

  • szczegółowy opis usłu­gi, jej datę ważnoś­ci i koszt przedłuże­nia;

  • infor­ma­c­je o raba­cie nal­ic­zonym dla usłu­gi (jeśli jest dostęp­ny);

  • dane rachunku bankowego, na który należy dokon­ać płat­noś­ci;

  • datę, do kiedy należy wnieść opłatę z tytułu pro­formy;

  • przy­cisk Opłać ter­az, po kliknię­ciu w który możli­we jest bezpośred­nie prze­jś­cie do płat­noś­ci on- line (UWAGA! Przy­cisk „Opłać ter­az” ważny jest jedynie przez 24 godziny od chwili otrzy­ma­nia wiado­moś­ci!);

  • infor­ma­c­je o ter­minie, w jakim po doko­na­niu płat­noś­ci zostanie wys­taw­iona fak­tu­ra VAT oraz dane, na które zostanie ona wys­taw­iona;

  • inne infor­ma­c­je dodatkowe;

  • jako załącznik: pro­for­mę w for­ma­cie pliku .PDF.

Przykład­owy wygląd wiado­moś­ci e‑mail wysyłanej, przy zbliża­ją­cym się ter­minie ważnoś­ci usłu­gi wyku­pi­onej w nazwa.pl:

Table of Contents