Jak utworzyć przekierowanie e‑mail?

Czym jest przekierowanie poczty i jak je włączyć?

Przekierowanie pocz­ty to funkc­ja, umożli­wia­ją­ca dodanie od jed­nego do trzech adresów e‑mail, na które będzie dosłana wiado­mość, pier­wot­nie kierowana na Two­ją skrzynkę, dla której kon­fig­u­ru­jesz przekierowanie.

W celu włączenia tej funkcji na swoim kon­cie, kliknij w opcję Ustaw­ienia, widoczną w prawym górnym rogu aplikacji Cloud Mail, a następ­nie wybierz zakład­kę Przekierowanie pocz­ty.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, gdzie możesz wpisać do trzech adresów e‑mail, na które pier­wot­na wiado­mość, kierowana na Two­ją skrzynkę, będzie dosyłana.

Na dole for­mu­la­rza widocz­na jest opc­ja Pozostaw kopię listów w skrzynce (1). Zaz­nacze­nie tej opcji jest konieczne, jeśli wiado­moś­ci kierowane na Two­ją skrzynkę, oprócz dosyła­nia na wskazane adresy e‑mail, mają być widoczne również na pocz­cie, dla której przekierowanie jest kon­fig­urowane. Brak zaz­naczenia tej opcji spowodu­je, że wiado­moś­ci wysyłane na Two­je kon­to e‑mail nie będą zapisy­wane na tej skrzynce, a zostaną jedynie dosłane na zdefin­iowane adresy.

Aby zapisać wprowad­zone ustaw­ienia, kliknij przy­cisk Zapisz.

WAŻNE! Przekierowanie moż­na ustaw­ić również w pan­elu Active.admin właś­ci­wym dla ser­w­era, na którym Two­je kon­to e‑mail zostało utwor­zone. Po włącze­niu przekierowa­nia pocz­ty w Cloud Mail, będzie ona widocz­na również w kon­fig­u­racji wybranego kon­ta e‑mail w Active.admin. Sytu­ac­ja odwrot­na jest ana­log­icz­na – jeżeli przekierowanie zostanie skon­fig­urowane w pan­elu Active.admin, jego ustaw­ienia będą widoczne w Cloud Mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak dodać alias i przekierowanie pocz­ty

Table of Contents