Jak zwiększyć pojemność skrzynki e‑mail?

Min­i­mal­na wielkość kon­ta e‑mail utwor­zonego w ramach usług hostin­gowych w nazwa.pl uza­leżniona jest od wer­sji posi­adanego ser­w­era, np. na ser­w­er­ach Cloud­Host­ing oraz paki­etach Cloud­Mail, będzie to 5 GB. W przy­pad­ku ser­w­erów Host­ing Cloud oraz paki­etów Mail Cloud, będzie to 1 GB.

Jeśli na kon­cie zna­jdzie się duża ilość wiado­moś­ci lub są przesyłane również komu­nikaty z wielo­ma załącznika­mi, to powierzch­nia zarez­er­wowana, w chwili zakłada­nia kon­ta, może ulec wycz­er­pa­niu. Nie będzie wów­czas możli­woś­ci odbiera­nia, jak również wysyła­nia wiado­moś­ci, do cza­su jej zwięk­szenia. W celu zmi­any powierzch­ni kon­ta pocz­towego, zaloguj się do pan­elu Active.admin usłu­gi hostin­gowej, która jest właś­ci­wa dla Two­jego adresu e‑mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Zwiększanie powierzchni skrzynki e‑mail
  1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).
  2. Wybierz zakład­kę Pocz­ta, a następ­nie Wykaz kont e‑mail (1).
  3. Kliknij na nazwę skrzyn­ki e‑mail (2), która jest widocz­na w tabeli pod nazwą Two­jej dome­ny, np. biuro.
  4. W szczegółach kon­ta kliknij przy­cisk Edy­tuj.
  5. W polu Zarez­er­wowana powierzch­nia ustaw za pomocą suwa­ka (1) nową zarez­er­wowaną powierzch­nię skrzyn­ki lub wpisz jej wartość w megaba­j­tach (2).
  6. Po wprowadze­niu zami­an, w celu ich zachowa­nia kliknij przy­cisk Zapisz.

Możesz także włączyć Mon­i­tor zaję­toś­ci miejs­ca na skrzynce e‑mail, który automaty­cznie powiado­mi Cię o tym, że poziom zajętego miejs­ca na Twoim kon­cie e‑mail zbliża się do lim­i­tu powierzch­ni, jaki został przez Ciebie ustalony.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć mon­i­tor zaję­toś­ci kon­ta e‑mail

Table of Contents