Jak mogę przenieść domenę pomiędzy Panelami Klienta (ze zmianą odbiorcy faktury)?

 • Pomoc
 • Domeny
 • Jak mogę przenieść domenę pomiędzy Panelami Klienta (ze zmianą odbiorcy faktury)?

 

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Jak zmienić płatnika usługi?

Fak­tu­ry VAT w nazwa.pl wys­taw­iane są na dane płat­ni­ka, czyli na takie dane, na jakie zare­je­strowany został Pan­el Klien­ta, w którym zna­j­du­je się opła­cana usłu­ga. Jeśli zmi­an­ie uległy dane adresowe płat­ni­ka, nazwa firmy, czy też imię i nazwisko (w przy­pad­ku oso­by fizy­cznej), korek­ty takich danych dokon­ać moż­na w Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane do fak­tu­ry?

Jeśli jed­nak zmi­an­ie uległ sta­tus prawny pod­mio­tu lub jego dane iden­ty­fika­cyjne, takie jak, np. NIP czy REGON, należy zare­je­strować nowy Pan­el Klien­ta, na praw­idłowe dane, a następ­nie prze­nieść usłu­gi pomiędzy Pan­ela­mi Klien­ta. Jeśli posi­adasz już Pan­el zare­je­strowany na dane, na które chcesz otrzymy­wać fak­tu­ry, zaloguj się do niego.

WAŻNE! Jeśli przed przys­tąpi­e­niem do utworzenia nowego Pan­elu Klien­ta nastąpiło zal­o­gowanie do poprzed­niego, należy się z niego wyl­o­gować.

Aby zare­je­strować nowy Pan­el Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel i wypełnij wszys­tkie wyma­gane pola for­mu­la­rza w sekcji Pier­wszy raz w ser­wisie? Zare­jestruj się!

Po ich wypełnie­niu, zapoz­naj się z reg­u­laminem Ogólne Warun­ki Umów, zaak­cep­tuj jego warun­ki i zaz­nacz pozostałe zgody (1), kliknij check­box Nie jestem robot­em (2), a następ­nie wybierz przy­cisk ZAREJESTRUJ SIĘ (3).

Po zare­je­strowa­niu Pan­elu, zaloguj się do niego.

Przenoszenie domen pomiędzy Panelami Klienta

Przenosze­nie domen należy zgłosić z poziomu docelowego Pan­elu, czyli tego, w którym mają się one znaleźć po prze­niesie­niu. Zaloguj się do nowo zare­je­strowanego lub ist­niejącego wcześniej Pan­elu Klien­ta i prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­miprzenosze­nie usług.

Na stron­ie Przenoszenia usług zna­j­du­ją się osob­ne sekc­je doty­czące przenoszenia poszczegól­nego rodza­ju usług. Wybierz pier­wszą sekcję, Prze­nieś domenę. Prze­niesie­nie domen wykon­ać moż­na na dwa sposo­by, w zależnoś­ci, jaki­mi dany­mi dys­ponu­je­my:

 • prze­niesie­nie na pod­staw­ie loginu Pan­elu Klien­ta, w którym obec­nie zna­j­du­je się dom­e­na (sprawdź)
 • prze­niesie­nie na pod­staw­ie danych Abo­nen­ta (sprawdź)

UWAGA! Przenosić moż­na jedynie dome­ny, które zna­j­du­ją się w trak­cie trwa­nia bieżącego okre­su abona­men­towego i posi­ada­ją sta­tus zare­je­strowana. Nie ma możli­woś­ci prze­niesienia domen, dla których okres abona­men­towy dobiegł koń­ca i zna­j­du­ją się w trak­cie wygasa­nia. W przy­pad­ku takich domen, należy przedłużyć ich ważność na pod­staw­ie pro­formy wygen­erowanej w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta, a po praw­idłowym przedłuże­niu, dokon­ać prze­niesienia. Prze­niesie­nie dome­ny zmienia tylko dane Płat­ni­ka, czyli pod­mio­tu, na który wys­taw­iane są fak­tu­ry za domenę. Dane Abo­nen­ta dome­ny nie ule­ga­ją w tym wypad­ku zmi­an­ie. Po praw­idłowym prze­niesie­niu dome­ny, możli­we jest wyko­nanie jej cesji, która zmieni dane Abo­nen­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Ces­ja praw do dome­ny

Jeśli przenos­zona dom­e­na posi­adała wygen­erowany dar­mowy cer­ty­fikat SSL i był on dla niej uży­wany, prze­niesie­nie dome­ny do innego Pan­elu spowodu­je anu­lowanie doty­chcza­sowego cer­ty­fikatu i automaty­czne zlece­nie jego ponownego wygen­erowa­nia. Do cza­su pojaw­ienia się nowego cer­ty­fikatu, strona wyświ­et­lana będzie jako niez­abez­piec­zona cer­ty­fikatem SSL.

Błędy przenoszenia usług

Jeśli przy pró­bie przenoszenia usłu­gi pojaw­ia­ją się błędy, upewnij się, że:

 • zgłosze­nie prze­niesienia następu­je z docelowego Pan­elu Klien­ta – sprawdź, czy zna­j­du­jesz się w nowym Pan­elu, do którego usłu­gi mają zostać prze­nie­sione;
 • wpisano praw­idłowy adres/identyfikator/numer usłu­gi oraz praw­idłowy login doty­chcza­sowego Pan­elu Klien­ta – zwery­fikuj dane usłu­gi w obec­nym Pan­elu Klien­ta, oraz jego login;
 • zgłaszana usłu­ga jest w trak­cie trwa­nia okre­su abona­men­towego – sprawdź datę ważnoś­ci przenos­zonej usłu­gi;
 • zgłaszana usłu­ga nie została zablokowana lub nie jest w trak­cie wygasa­nia – sprawdź sta­tus usłu­gi w Pan­elu Klien­ta;
 • wys­taw­iono fak­turę VAT za usługę – jeśli doko­nano płat­noś­ci za usługę na pod­staw­ie pro­formy, sprawdź, czy została już dla niej wys­taw­iona fak­tu­ra VAT;

W przy­pad­ku błędów przenoszenia domen, oprócz powyżej przed­staw­ionych zagad­nień, upewnij się również:

 • czy adres e‑mail Abo­nen­ta został pozy­ty­wnie zwery­fikowany;
 • czy dla dome­ny nie została zgłos­zona ces­ja – jeśli tak, potwierdź wyko­nanie cesji elek­tron­icznej lub zaczekaj na zre­al­i­zowanie cesji na pod­staw­ie wniosku papierowego;
 • czy dane Abo­nen­ta dome­ny, o sta­tusie prawnym fir­ma, nie zaw­ier­a­ją takich samych wpisów w polach Nazwa skró­cona, Fir­ma oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów (Sprawdź: Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?)
 • czy dane Abo­nen­ta dome­ny, o sta­tusie prawnym oso­ba fizy­cz­na, nie zaw­ier­a­ją takich samych wpisów w polach Nazwa skró­cona oraz Imię i nazwisko – jeśli tak, zmień treść wpisów (Sprawdź: Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?)
 • czy w nowym Pan­elu Klien­ta nie zna­j­du­ją się dane dwóch innych Abo­nen­tów domen zaw­ier­a­jące ten sam adres e‑mail, co Abo­nent przenos­zonej dome­ny;
 • czy dom­e­na posi­a­da sta­tus zare­je­strowana lub nowa.

Jeśli wszys­tkie powyższe warun­ki zostały spełnione, a mimo tego nadal wys­tępu­je błąd prze­niesienia, prześlij zgłosze­nie z kon­tak­towego adresu e‑mail, zdefin­iowanego w Pan­elu Klien­ta, na adres kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents