Jaki jest czas księgowania wpłat?

Czas księ­gowa­nia wpłaty za aktywację lub odnowie­nie usłu­gi uza­leżniony jest od sposobu doko­na­nia płat­noś­ci.

1. W przy­pad­ku płat­noś­ci on-line, dokony­wanej poprzez Pan­el Klien­ta, zak­się­gowanie takiej wpłaty następu­je maksy­mal­nie w ciągu kilku­nas­tu min­ut od chwili jej wyko­na­nia. Warunk­iem jest praw­idłowe zre­al­i­zowanie transakcji przez ser­wis auto­ryzu­ją­cy wpłaty Przelewy24.

2. W przy­pad­ku płat­noś­ci wykony­wanej trady­cyjnym przelewem z Two­jego rachunku bankowego, zak­się­gowanie płat­noś­ci następu­je maksy­mal­nie w ciągu dwóch dni roboczych.

Aby przyspieszyć pro­ces uru­chomienia lub przedłuże­nia usłu­gi, w momen­cie, gdy płat­ność została zre­al­i­zowana za pomocą przelewu bankowego, wygeneruj z sys­te­mu swo­jego banku potwierdze­nie wyko­nanego przelewu (posi­ada­jącego sta­tus „zre­al­i­zowany”) i prześlij je w formie pliku .PDF na adres kontakt@nazwa.pl.

Jeśli płat­ność dokony­wana była na pocz­cie lub w punkcie real­iza­cji opłat, należy wykon­ać skan lub wyraźne zdję­cie otrzy­manego potwierdzenia i przesłać je na adres kontakt@nazwa.pl. Wyboru sposobu płat­noś­ci moż­na dokon­ać po zal­o­gowa­niu się do Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak rozliczyć płat­ność on-line (kar­ta, szy­b­ki przelew)?
WIĘCEJ INFORMACJI:    W jaki sposób moż­na dokon­ać płat­noś­ci przelewem?

 

Table of Contents