Jak przekierować domenę na zewnętrzny adres IP?

Jeśli posi­adasz ser­w­er zewnętrzny i dys­ponu­jesz dla niego włas­nym adresem IP, możesz przekierować na niego domenę, uży­wa­jąc Ręcznej kon­fig­u­racji DNS. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny, odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą domenę, a następ­nie kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj (1), po prawej stron­ie od nazwy dome­ny.

  1. Na ekranie wybierz zakład­kę Ręcz­na kon­fig­u­rac­ja DNS (1) i kliknij na samym dole przy­cisk ZMIEŃ (2).
  2. Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat infor­mu­ją­cy o włącze­niu kon­fig­u­racji z ustaw­ieni­a­mi domyśl­ny­mi. Kliknij przy­cisk KONFIGURACJA RĘCZNA, aby prze­jść do edy­cji listy reko­rdów.

  3. Reko­rdy DNS dome­ny zostaną wyświ­et­lone w postaci tabeli. Aby przekierować domenę na adres IP swo­jego ser­w­era, wpisz go w wartoś­ci­ach dwóch widocznych reko­rdów o typ­ie A. Po jego wpisa­niu, kliknij pod tabelą przy­cisk ZATWIERDŹ.

Jeśli pod domeną obsługi­wana jest również pocz­ta, zna­j­du­ją­ca się na innym ser­w­erze niż ten, na którego adres IP będą wskazy­wały reko­rdy A, wprowadź praw­idłową wartość reko­r­du MX.

W ana­log­iczny sposób, na adres IP możesz przekierować również sub­domenę, dodawaną w ramach kon­fig­urowanej dome­ny głównej (Sprawdź: Dodawanie sub­dome­ny).

WAŻNE! Pamię­taj, że zmi­ana przekierowa­nia będzie w pełni skutecz­na po rozpropagowa­niu jej w Internecie, co zwyk­le trwa do kilku­nas­tu godzin. Maksy­mal­ny czas propa­gacji może jed­nak być dłuższy. W tym okre­sie, strona i/lub pocz­ta mogą nie dzi­ałać poprawnie lub wcale.

UWAGA! Ustaw­ie­nie Ręcznej kon­fig­u­racji DNS automaty­cznie usunie przekierowanie dome­ny typu FRAME lub REDIRECT, a także zastąpi wcześniej wpisane w kon­fig­u­racji dome­ny ser­w­ery DNS, ser­w­era­mi DNS Any­cast nazwa.pl. Nieu­miejętne korzys­tanie z tego rodza­ju kon­fig­u­racji może spowodować prob­le­my z wyświ­et­laniem strony inter­ne­towej lub brak dostępu do pocz­ty elek­tron­icznej.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak włączyć ręczną kon­fig­u­rację stre­fy DNS dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl?

 

Table of Contents