Cesja praw do domeny

Czym jest cesja domeny i kiedy jest konieczna?

Oso­ba lub pod­miot upoważniony do zarządza­nia nazwą określonej dome­ny inter­ne­towej to jej Abo­nent. Ces­ja dome­ny to pro­ce­du­ra pozwala­ją­ca na prze­niesie­nie tych praw do zarządza­nia domeną na kogoś innego.

Cesję wykon­ać moż­na na pod­staw­ie:

 • wniosku elek­tron­icznego, jeśli posi­adasz dostęp do obec­nego i nowego adresu e‑mail Abo­nen­ta dome­ny; w przy­pad­ku domen pol­s­kich .pl i europe­js­kich .eu, przed zgłosze­niem cesji, możesz zmienić adres e‑mail obec­nego Abo­nen­ta;
 • wniosku pisem­nego, jeśli nie masz dostępu do adresu e‑mail obec­nego Abo­nen­ta dome­ny.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?

WAŻNE! Wyko­nanie cesji nie zmienia Klien­ta (płat­ni­ka) rejestru­jącego domenę, o ile wraz z cesją nie nastąpi prze­niesie­nie dome­ny do innego Pan­elu Klien­ta. Za pomocą cesji moż­na zmienić wszys­tkie dane Abo­nen­ta dome­ny.

Wyko­nanie cesji konieczne jest w przy­pad­ku:

 • sprzedaży lub przekaza­nia dome­ny innej oso­bie lub fir­mie;
 • zmi­any nr. NIP lub REGON firmy będącej Abo­nen­tem;
 • w przy­pad­ku dome­ny glob­al­nej (.com, .net, .org, .biz, .info), zmi­any adresu e‑mail Abo­nen­ta lub zmi­any nazwy firmy/imienia i nazwiska Abo­nen­ta;
 • w przy­pad­ku dome­ny europe­jskiej .eu, zmi­any Oby­wa­telst­wa Abo­nen­ta.

UWAGA! Ze wzglę­du na wyma­gania ICANN, po wyko­na­niu cesji dome­ny glob­al­nej (.com, .net, .org, .biz lub .info), zostanie na nią nałożona bloka­da uniemożli­wia­ją­ca wyko­nanie jej trans­feru do innego rejes­tra­to­ra. Bloka­da taka zostanie automaty­cznie zdję­ta po upły­wie 60 dni od wyko­na­nia cesji.

Jak dokonać cesji? Wniosek elektroniczny i pisemny

Ces­ja wykony­wana jest w Pan­elu Klien­ta. Prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny.

Na liś­cie domen zaz­nacz te, dla których chcesz dokon­ać zmi­an, a następ­nie kliknij poniżej przy­cisk Zgłoś cesję.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz zgłasza­nia cesji, podzielony na dwie częś­ci. W pier­wszej z nich, należy zaz­naczyć dome­ny, dla których ces­ja ma zostać wyko­nana. Jeśli do danego Abo­nen­ta przyp­isane jest więcej unikalnych nazw stron, oper­ację możesz wykon­ać dla wszys­t­kich jed­nocześnie lub wybrać kil­ka bądź wyłącznie jed­ną z nich.

W drugiej częś­ci for­mu­la­rza zna­j­du­ją się Dane nowego Abo­nen­ta. Jeśli ces­ja wykony­wana będzie na Abo­nen­ta, którego dane ist­ni­ały już wcześniej w Pan­elu Klien­ta, lub też zostały dodane przed zgłosze­niem cesji, możesz zaz­naczyć opcję zdefin­iowany Abo­nent (1) i wybrać go z listy (2).

Jeśli jest to nowy Abo­nent (3), zaz­nacz właś­ci­wą opcję, wybierz jego Sta­tus prawny (4), a następ­nie uzu­pełnij pola for­mu­la­rza odpowied­ni­mi dany­mi. Po ustal­e­niu danych Abo­nen­ta, zaz­nacz poniżej zgodę na przetwarzanie przez nazwa.pl danych zawartych w for­mu­la­rzu (5) i kliknij przy­cisk Dalej (6).

Na następ­nym ekranie wyświ­et­lone zostanie pod­sumowanie z dany­mi nowego Abo­nen­ta, a także wybór typu wniosku cesji. Sprawdź, czy dane się zgadza­ją. Jeśli nie, popraw je naciska­jąc przy­cisk Edy­tuj. Jeżeli infor­ma­c­je są poprawne, kliknij przy­cisk Zatwierdź, wybier­a­jąc wcześniej właś­ci­wy sposób wyko­na­nia cesji.

 1. Ces­ja elek­tron­icz­na: wybierz ten rodzaj cesji (1), jeśli posi­adasz dostęp do obec­nego i nowego adresu e — mail Abo­nen­ta dome­ny. Poniżej danych nowego Abo­nen­ta zna­j­du­je się opc­ja Wyrażam zgodę na prze­niesie­nie domen(y) do Pan­elu Klien­ta, wskazanego przez nowego Abo­nen­ta (2). Zaz­nacz tę opcję, jeśli wraz ze zmi­aną Abo­nen­ta dome­ny, chcesz zmienić również jej płat­ni­ka, czyli prze­nieść domenę do nowego Pan­elu Klien­ta.

  Jeżeli chcesz, aby płat­nik dome­ny nie uległ zmi­an­ie, odz­nacz tę opcję; dane Abo­nen­ta zostaną zmienione lecz sama dom­e­na pozostanie w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta.

  Kliknij przy­cisk Zatwierdź (3), aby prze­jść do dal­szego eta­pu cesji. Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat potwierdza­ją­cy przyję­cie zgłoszenia. Możesz kliknąć przy­cisk Lista cesji, aby sprawdz­ić jej numer, datę zgłoszenia, sta­tus oraz typ wniosku.

  Na adres e‑mail obec­nego Abo­nen­ta dome­ny, wysłana zostanie wiado­mość z Prośbą o akcep­tację cesji elek­tron­icznej. Aby ją zaak­cep­tować, należy kliknąć w odnośnik zawarty w tej wiado­moś­ci. Obec­ny Abo­nent ma 7 dni na potwierdze­nie. Po kliknię­ciu w odnośnik, w przeglą­darce wyświ­et­lone zostanie Strona akcep­tacji cesji elek­tron­icznej. Sprawdź, czy wszys­tkie dane są poprawne, a następ­nie kliknij przy­cisk Akcep­tuj cesję.

  Wyświ­et­lone zostanie podz­iękowanie za potwierdze­nie cesji wraz z infor­ma­cją, że zostanie ona wyko­nana, jeśli nowy Abo­nent dokona akcep­tacji. Na adres e‑mail nowego Abo­nen­ta zostanie wysłana wiado­mość, z prośbą o akcep­tację cesji (której należy dokon­ać w ciągu 7 dni) oraz nowym odnośnikiem. Po kliknię­ciu w odnośnik tak, jak w przy­pad­ku doty­chcza­sowego Abo­nen­ta, zostanie wyświ­et­lona Strona akcep­tacji cesji elek­tron­icznej zaw­ier­a­jące dane obu Abo­nen­tów. W sytu­acji, gdy w trak­cie zgłasza­nia cesji zaz­nac­zono zgodę na prze­niesie­nie dome­ny, pod dany­mi Abo­nen­tów pojawi się sekc­ja Wybór Pan­elu Klien­ta.

  • Jeśli dom­e­na ma pozostać w doty­chcza­sowym Pan­elu, zaz­nacz opcję Chcę pozostaw­ić dome­ny w doty­chcza­sowym Pan­elu Klien­ta (1), a także zgody widoczne poniżej (2) i kliknij przy­cisk Zatwierdź (3).

  • Jeżeli dom­e­na ma zostać prze­nie­siona do nowego Pan­elu Klien­ta, zaz­nacz opcję Chcę prze­nieść dome­ny do ist­niejącego Pan­elu Klien­ta (1), a następ­nie poniżej zaz­nacz Podaj login i hasło do ist­niejącego Pan­elu Klien­ta (2) i wpisz dane logowa­nia do niego, lub zaz­nacz opcję Załóż nowy Pan­el Klien­ta (3) i zare­jestruj się jako nowy Klient nazwa.pl; dodatkowo, zaz­nacz pozostałe zgody widoczne niżej (4).

  Po wybra­niu właś­ci­wej opcji, kliknij przy­cisk Zatwierdź (5). Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat z podz­iękowaniem za wyko­nanie cesji. Dane Abo­nen­ta zostaną zmienione, a na adresy e‑mail obu Abo­nen­tów zostaną wysłane wiado­moś­ci potwierdza­jące wyko­nanie cesji wraz z doku­mentem w for­ma­cie .PDF.

  Jeśli zmi­ana doty­czyła dome­ny glob­al­nej, a adres e‑mail nowego Abo­nen­ta nie był doty­chczas wery­fikowany, zostanie dodatkowo przesłana na niego wiado­moś­ci z linkiem do potwierdzenia poprawnoś­ci adresu e‑mail. Brak wery­fikacji może spowodować zaw­iesze­nie dome­ny.

  WAŻNE! W przy­pad­ku domen glob­al­nych, jeśli posi­adasz dostęp do adresu e‑mail obec­nego Abo­nen­ta takiej dome­ny (.com, .net, .org, .biz, .info) również możesz wykon­ać jej cesję elek­tron­iczną. Taki rodzaj cesji możli­wy jest dla każdej dome­ny (pol­skiej, europe­jskiej lub glob­al­nej) pod warunk­iem posi­ada­nia dostępu do obec­nego adresu e‑mail Abo­nen­ta.

 2. Ces­ja pisem­na: ten rodzaj cesji (1) wykonuj tylko wtedy, jeśli nie masz dostępu do adresu e‑mail obec­nego Abo­nen­ta dome­ny, a nie jesteś w stanie także zmienić go w Pan­elu Klien­ta. Sytu­ac­ja ta doty­czy przede wszys­tkim braku dostępu do obec­nego adresu e‑mail Abo­nen­ta posi­adanych domen glob­al­nych (.com, .net, .org, .biz, .info). W przy­pad­ku cesji pisem­nej, nie ma możli­woś­ci jed­noczes­nej zmi­any płat­ni­ka domen, a więc opc­ja zgody na prze­niesie­nie dome­ny nie będzie akty­w­na.

  Kliknij przy­cisk Zatwierdź (2), aby prze­jść do dal­szego eta­pu cesji. Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat potwierdza­ją­cy przyję­cie zgłoszenia cesji. Kliknij przy­cisk Lista cesji i prze­jdź do zgłos­zonego wniosku.

  Odna­jdź na liś­cie właś­ci­wą cesję, w sta­tusie oczeku­je na akcep­tację, a następ­nie kliknij w jej numer (1).

  Wyświ­et­lone zostaną szczegóły cesji. Przy opc­jach Wniosek obec­nego Abo­nen­ta oraz Wniosek nowego Abo­nen­ta widoczne będą odnośni­ki pobierz i wydrukuj doku­ment PDF (1). Kliknij w nie i zapisz na kom­put­erze oby­d­wa wnios­ki cesji.

  Wnios­ki, po pobra­niu, należy wydrukować, czytel­nie pod­pisać i dostar­czyć oso­biś­cie do siedz­i­by nazwa.pl lub przesłać pocztą na adres kore­spon­den­cyjny:

  nazwa.pl sp. z o.o.
  ul. Med­weck­iego 17
  31–870 Kraków
  z dopiskiem wniosek cesji

  Do wniosków należy dołączyć wyma­gane doku­men­ty. Moż­na je dosłać również elek­tron­icznie na adres kontakt@nazwa.pl.

  Dla Abo­nen­ta będącego osobą fizy­czną należy dołączyć:

  • kserokopię dowodu oso­bis­tego z widoczną stroną zaw­ier­a­jącą: imię, nazwisko, datę ważnoś­ci, ser­ię i numer dowodu; na kopii dowodu oso­bis­tego należy zamazać (np. czarnym fla­mas­trem) wszys­tkie pozostałe dane, w tym wiz­erunek (zdję­cie); jeśli Abo­nen­tem jest oso­ba fizy­cz­na nieposi­ada­ją­ca pol­skiego oby­wa­telst­wa, do wniosku powin­na zostać dołąc­zona kserokopia doku­men­tu tożsamoś­ci właś­ci­wego dla kra­ju, którego oby­wa­telst­wo posi­a­da Abo­nent lub kserokopia pasz­por­tu;

  • dla oso­by fizy­cznej posi­ada­jącej ogranic­zoną zdol­ność do czyn­noś­ci prawnych (np. mało­let­niej), do kserokopii doku­men­tów potwierdza­ją­cych tożsamość należy dołączyć wypełnione “Oświad­cze­nie przed­staw­iciela usta­wowego” (gen­erowane automaty­cznie wraz z wnioskiem)

  Dla Abo­nen­ta o sta­tusie prawnym: fir­ma, należy dołączyć aktu­alne doku­men­ty reje­strowe firmy. Przed­siębiorstwa z zagrani­cy, oprócz kserokopii doku­men­tów reje­strowych właś­ci­wych dla danego kra­ju, powin­ny załączyć przysięgłe tłu­macze­nie na język pol­s­ki doku­men­tów reje­strowych lub Apos­til.

  UWAGA! Jeżeli doku­men­ty będą niekom­pletne, na każdy z adresów e‑mail podanych jako kon­tak­towy w Pan­elu Klien­ta zostanie przesłana odpowied­nia infor­ma­c­ja. Ewen­tu­alne błędy lub braku­jące for­mu­la­rze należy sko­ry­gować w ramach ter­minu ważnoś­ci wniosku (30 dni).

  Po dostar­cze­niu wszys­t­kich wyma­ganych doku­men­tów w ter­minie, zostanie wyko­nana zmi­ana Abo­nen­ta lub zmi­ana danych Abo­nen­ta. Jeśli zmi­ana doty­czyła dome­ny glob­al­nej, a adres e‑mail nowego Abo­nen­ta nie był doty­chczas wery­fikowany, zostanie dodatkowo przesłana na niego wiado­moś­ci z linkiem do potwierdzenia poprawnoś­ci adresu e‑mail. Brak wery­fikacji może spowodować zaw­iesze­nie dome­ny.

Table of Contents