Domeny polskie (NASK)

Jakie domeny polskie wyróżniamy i czym się od siebie różnią?

Dom­e­na pol­s­ka, to adres strony, w której część głów­na jest wybranym przez użytkown­i­ka ciągiem znaków (np. „two­janazwa”), a rozsz­erze­nie to .pl (w naszym przy­pad­ku domeną pol­ską będzie two­janazwa.pl). Dodatkowo, wyróżnić moż­na dwa rodza­je wit­ryn niższego poziomu, pochodzą­cych od dome­ny kra­jowej. Różnią się one rozsz­erze­niem, a są nimi:

  • dome­ny funkcjon­alne, np. .com.pl, a także poniższe:
  • dome­ny region­alne:
Co to jest NASK?

NASK, czyli Naukowa i Aka­demic­ka Sieć Kom­put­erowa to podległa Min­is­terst­wu Cyfryza­cji insty­tuc­ja badaw­cza, która pełni funkcję oper­a­to­ra rejestru domen kra­jowych z rozsz­erze­niem .pl, w tym również domen funkcjon­al­nych, a także wielu region­al­nych. NASK nie umożli­wia bezpośred­niej rejes­tracji nazw wit­ryn osobom fizy­cznym lub fir­mom. Aby zare­je­strować domenę, należy zro­bić to za pośred­nictwem auto­ry­zowanego Part­nera NASK, którym jest również nazwa.pl sp. z o.o.

Kto i na jakich zasadach jest uprawniony do rejestracji domen .pl?

Dome­ny pol­skie mogą zostać zare­je­strowane przez dowol­ny pod­miot, którym może być zarówno fir­ma, jak i oso­ba fizy­cz­na. Warunk­iem jest podanie kom­plet­nych i prawdzi­wych danych w pro­ce­sie rejes­tracji dome­ny. Nazwa dome­ny może składać się z liter alfa­betu łacińskiego, cyfr oraz znaku łączni­ka — ‚który nie może jed­nak wys­tępować na jej początku ani też na trze­ciej i czwartej pozy­cji. Maksy­mal­na dłu­gość nazwy dome­ny to 63 zna­ki, lic­zone bez rozsz­erzenia, np. .pl, .com.pl.

Rejes­trac­ja domen odby­wa się zgod­nie z treś­cią Reg­u­laminu świad­czenia usłu­gi rejes­tracji dome­ny i usług pow­iązanych w nazwa.pl oraz po akcep­tacji jego warunk­ów.

Jakie dane są niezbędne do rejestracji?

Aby zare­je­strować unikalną nazwę wit­ryny w nazwa.pl, należy założyć na naszej stron­ie Pan­el Klien­ta, w dowol­nym momen­cie przez zaku­pem lub w chwili zamaw­ia­nia dome­ny, poda­jąc pełne i poprawne dane.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zamówić domenę w nazwa.pl?

Table of Contents