Pierwsze uruchomienie strony w Kreatorze mini, midi, maxi

 

Gdy pier­wszy raz zalogu­jesz się do pan­elu Kreato­ra, zobaczysz ekran, na którym możesz wybrać pro­jekt graficzny swo­jej strony odpowiada­ją­cy za jej ogól­ny wygląd. Zawsze będziesz mógł powró­cić do tego ekranu i zmienić kon­cepcję.

Określe­nie nazwy i wyglą­du strony

W kole­jnym kroku możesz nadać nazwę Two­jej stron­ie, wybrać kolorystykę oraz układ strony głównej. Układ strony pokazu­je, jak będą rozmieszc­zone treś­ci. Pamię­taj, że zawsze masz możli­wość zmi­any tych opcji w późniejszym cza­sie.

Akty­wowanie strony

Po wybra­niu nazwy, kolorysty­ki i układu strony, zostanie ona akty­wowana w kreatorze. Ter­az pora prze­jść do jej właś­ci­wej edy­cji. Ekran widoczny w tym kroku będzie się nieco różnił w zależnoś­ci od wybranego pro­jek­tu i układu. Jest to ogól­ny widok edy­to­ra strony. W kole­jnych dzi­ałach pomo­cy zna­jdziesz infor­ma­c­je o dodawa­niu pod­stron, mod­ułów czy menu.

Table of Contents