Jak skorzystać z cache Redis w aplikacji WordPress?

Mag­a­zyn danych Redis jest dostęp­ny we wszys­t­kich usłu­gach hostin­gowych nazwa.pl, lecz nie jest domyśl­nie włąc­zony (Sprawdź: Co to jest cache Redis?).

Aby sko­rzys­tać z mech­a­niz­mu Redis w aplikacji Word­Press, po jego włącze­niu, konieczne jest zain­stalowanie i skon­fig­urowanie odpowied­niej wty­cz­ki, w której ustaw­ieni­ach należy wpisać dane kon­fig­u­ra­cyjne widoczne w pan­elu Active.admin, przy opcji włącza­nia. Kon­fig­u­rację sys­te­mu Redis w CMS Word­Press przed­staw­ia przykład­owa wty­cz­ka (plu­g­in) W3 Total Cache (W3TC).

UWAGA! nazwa.pl nie jest wydaw­cą opisanego na tej stron­ie rozsz­erzenia do aplikacji Word­Press. W związku z powyższym, jego insta­lację przeprowadza­sz na włas­ną odpowiedzial­ność. Zale­camy, aby przed rozpoczę­ciem insta­lacji wykon­ać pełną kopię zapa­sową plików i baz danych ze swo­jego ser­w­era oraz sprawdz­ić, czy instalowana wer­s­ja rozsz­erzenia jest kom­paty­bil­na z wer­sją aplikacji Word­Press, jaką posi­adasz.

W3TC i Redis

Aby móc sko­rzys­tać z wty­cz­ki W3 Total Cache, konieczne jest jej zain­stalowane przy uży­ciu insta­la­to­ra wty­czek dostęp­nego w menu Word­Press. W Pan­elu Admin­is­tra­to­ra aplikacji, wybierz z menu po lewej stron­ie opcję Wty­cz­kiDodaj nową. W kole­jnym kroku, wyszukaj wty­czkę W3 Total Cache i uru­chom jej automaty­czną insta­lację. Po zakończe­niu pro­ce­su automaty­cznej insta­lacji akty­wuj ją, klika­jąc na przy­cisk Włącz.

W kole­jnym kroku wejdź do ustaw­ień wty­cz­ki W3 Total Cache i w kilku sekc­jach włącz właś­ci­we opc­je:

  • sekc­ja Page Cache – przy opcji Page Cache zaz­nacz Enable (1), a poniżej, z listy rozwi­janej przy opcji Page Cache Method wybierz Redis (2);
  • sekc­ja Mini­fy – przy opcji Mini­fy zaz­nacz Enable (1) i zaak­cep­tuj komu­nikat włączenia, przy opcji Mini­fy mode pozostaw Auto (2), a z listy rozwi­janej przy Mini­fy Cache Method wybierz Redis (3); pozostałe opc­je poniżej zostaw­ić moż­na jako domyślne (default);
  • sekc­ja Data­base Cache – przy opcji Data­base Cache zaz­nacz Enable (1), a z listy rozwi­janej przy Data­base Cache Method wybierz Redis (2);
  • sekc­ja Object Cache – przy opcji Object Cache zaz­nacz Enable (1), a z listy rozwi­janej przy Object Cache Method wybierz Redis (2);
  • sekc­ja Frag­ment Cache – z listy rozwi­janej przy Frag­ment Cache Method wybierz Redis (1);
  • po wyko­na­niu wszys­t­kich ustaw­ień, kliknij dowol­ny przy­cisk Save all set­tings, aby zostały one zapisane.

UWAGA! Mag­a­zyn danych Redis do praw­idłowej pra­cy wyma­ga PHP w wer­sji 7.3 lub wyższej. Jeśli na ser­w­erze ustaw­iono PHP w wer­sji niższej niż 7.3, korzys­tanie z mag­a­zynu danych Redis nie będzie możli­we. W takim przy­pad­ku, poprzez pan­el zarządza­nia ser­w­erem Active.admin, należy dokon­ać zmi­anę wer­sji PHP na kom­paty­bil­ną z Redis (Sprawdź: Zmi­ana wer­sji PHP na ser­w­erze).

Table of Contents