WinSCP – konfiguracja programu do połaczeń sFTP

Czym jest SFTP?

SFTP (SSH File Trans­fer Pro­to­col) to bez­pieczny pro­tokół trans­misji danych typu klient – ser­w­er, który moż­na wyko­rzys­tać do przesyła­nia plików (np. stron WWW) na ser­w­er oraz ich pobiera­nia, podob­nie jak FTP. SFTP od FTP różni się przede wszys­tki­mi wyższym bez­pieczeńst­wem połączenia, dzię­ki szyfrowa­niu przesyłanych danych. Połącze­nie SFTP oby­wa się przy pomo­cy por­tu 22.

Program WinSCP

Pro­gram Win­SCP to jeden z dostęp­nych, dar­mowych klien­tów FTP, dzię­ki które­mu możli­we jest bez­pieczne zal­o­gowanie do ser­w­era z wyko­rzys­taniem szyfrowanego pro­tokołu SFTP. Moż­na go pobrać ze strony: https://winscp.net. Chcąc zain­stalować pro­gram Win­SCP, pobierz jego plik insta­la­cyjny ze strony pro­du­cen­ta i zapisz na kom­put­erze, a następ­nie uru­chom go i postąp zgod­nie z kole­jno wyświ­et­lany­mi instrukc­ja­mi insta­lacji.

Aby skon­fig­urować połącze­nie z ser­w­erem nazwa.pl o przykład­owym adresie: server12345.nazwa.pl, niezbędne są następu­jące dane:

  • nazwa ser­w­era FTP: server12345.nazwa.pl;
  • login: może nim być pier­wsza część nazwy posi­adanego ser­w­era (server12345) lub też nazwa dodatkowego kon­ta FTP, które utworzyć moż­na w Active.admin ser­w­era (np. server12345_ftp);
  • hasło: w przy­pad­ku logowa­nia się główną nazwą ser­w­era, hasło do FTP będzie takie samo, jak do usłu­gi Active.admin zarządza­nia nim; jeśli jed­nak logowanie nastąpi przy pomo­cy danych dodatkowego kon­ta FTP, należy użyć hasła, które zostało ustaw­ione właśnie dla niego.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Kon­ta FTP

Konfiguracja programu i logowanie

Po zain­stalowa­niu i uru­chomie­niu pro­gra­mu Win­SCP, wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz kon­fig­u­racji nowego połączenia. W poszczegól­nych polach aplikacji, należy wprowadź właś­ci­we dane:

  • Pro­tokół pliku: SFTP;
  • Nazwa hos­ta: server12345.nazwa.pl;
  • Numer por­tu: 22;
  • Nazwa użytkown­i­ka: server12345 (lub nazwa dodatkowego kon­ta ftp);
  • Hasło: hasło zgodne z uży­tym loginem.

Po uzu­pełnie­niu wszys­t­kich danych, aby zostały one zachowane w pro­gramie, kliknij przy­cisk Zapisz (1). Aby zal­o­gować się do kon­ta, którego dane zostały zapisane, należy zaz­naczyć jego nazwę po lewej stron­ie aplikacji (Nowe połącze­nie (2)) i poniżej kliknąć przy­cisk Logowanie (3).

WAŻNE! Przy pier­wszym połącze­niu przez bez­pieczny pro­tokół SFTP konieczne jest zapisanie na kom­put­erze klucza ser­w­era, który wyko­rzysty­wany będzie do naw­iązy­wa­nia szyfrowanego połączenia. W tym celu należy kliknąć przy­cisk Tak (1) na pojaw­ia­ją­cym się oknie komu­nikatu.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak wgrać pli­ki na ser­w­er?

 

Table of Contents