Jak przekierować domenę na pakiet pocztowy w nazwa.pl?

Jeśli posi­adasz w nazwa.pl paki­et pocz­towy, czyli usługę Cloud­Mail, i chcesz, aby to właśnie na nim obsługi­wane były Two­je kon­ta e‑mail, przekieruj domenę na ten paki­et pocz­towy. W tym celu, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny. Następ­nie zna­jdź na liś­cie właś­ci­wą domenę, i kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj (1), widoczny po prawej stron­ie od nazwy dome­ny.

Przekierowanie na paki­et pocz­towy zna­j­du­je się w zakład­ce Ustaw­ienia Zaawan­sowane i jest dostęp­ne zarówno w przy­pad­ku wybra­nia Przekierowa­nia na usługę w nazwa.pl, jak i również przy sko­rzys­ta­niu z opcji Parkowa­nia dome­ny. Przekierowanie na paki­et pocz­towy nie jest dostęp­ne w przy­pad­ku Ręcznej kon­fig­u­racji DNS, ani w przy­pad­ku, gdy posi­adamy ustaw­ione Zewnętrzne ser­w­ery DNS.

Po wybra­niu właś­ci­wego sposobu kon­fig­u­racji dome­ny i zakład­ki Ustaw­ienia Zaawan­sowane, przewiń stronę na sam dół. Zna­j­du­je się tutaj sekc­ja PRZEKIEROWANIE POCZTY (1).

  1. Zaz­nacz check­box przy opcji Przekieruj domenę na paki­et pocz­towy (2).
  2. Wybierz paki­et, na który dom­e­na ma kierować:

  • przekieruj na mój paki­et pocz­towy (3) – jeśli zna­j­du­je się on w tym samym Pan­elu Klien­ta co dom­e­na, wybierz jego iden­ty­fika­tor z listy rozwi­janej (4)
  • przekieruj na paki­et pocz­towy w innym Pan­elu Klien­ta (5) – jeśli zna­j­du­je się on w nazwa.pl, lecz w innym Pan­elu niż dom­e­na, wpisz w akty­wnym wów­czas polu jego iden­ty­fika­tor (6).

Po wprowadze­niu kon­fig­u­racji, kliknij na dole przy­cisk ZMIEŃ (7).

WAŻNE! Pamię­taj, że zmi­ana przekierowa­nia będzie w pełni skutecz­na po rozpropagowa­niu jej w Internecie, co zwyk­le trwa do kilku­nas­tu godzin. Maksy­mal­ny czas propa­gacji może jed­nak być dłuższy. W tym okre­sie, strona i/lub pocz­ta mogą nie dzi­ałać poprawnie lub wcale.

Po przekierowa­niu dome­ny w Pan­elu Klien­ta pamię­taj o doda­niu dome­ny w pan­elu Active.admin wybranego paki­etu pocz­towego. Jeśli paki­et pocz­towy zna­j­du­je się w tym samym Pan­elu Klien­ta, to dom­e­na zostanie automaty­cznie dodana do pan­elu Active.admin. W przy­pad­ku paki­etu zna­j­du­jącego się w innym Pan­elu niż dom­e­na, zaloguj się do pan­elu Active.admin właś­ci­wej usłu­gi i dodaj domenę ręcznie.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak dodać obsługę nowej dome­ny na ser­w­erze?

 

Table of Contents