Logowanie do Administracji PrestaShop

Jak zalogować się do panelu administracyjnego PrestaShop?

W celu zal­o­gowa­nia się do pan­elu admin­is­tra­cyjnego PrestaShop, postępuj według poniższych kroków:

  1. Zaloguj się do pan­elu Active.admin na stron­ie https://admin.nazwa.pl (1), wpisu­jąc swo­ją Nazwę użytkown­i­ka i Hasło (2), a następ­nie klika­jąc przy­cisk Zaloguj (3).
  2. W pan­elu Active.admin prze­jdź do zakład­ki e‑SklepWykaz insta­lacji.
  3. Odszukaj insta­lację e‑Sklepu, do którego chcesz się zal­o­gować i kliknij w link zna­j­du­ją­cy się w rubryce Pan­el zarządza­nia e‑Sklepem.
  4. Po kliknię­ciu w link zosta­niesz prze­nie­siony do strony logowa­nia do pan­elu admin­is­tra­cyjnego PrestaShop. Wpisz adres e‑mail, który podałeś pod­czas insta­lacji oraz hasło. Hasło przesyłane jest w wiado­moś­ci e‑mail z potwierdze­niem insta­lacji. Jeśli nie znasz lub zapom­ni­ałeś hasła, sprawdź skrzynkę e‑mail, a następ­nie skopi­uj je z treś­ci wiado­moś­ci.

Jeśli nie pamię­tasz hasła i nie jesteś w stanie odnaleźć wiado­moś­ci e‑mail z potwierdze­niem insta­lacji, zapoz­naj się z instrukc­ja­mi doty­czą­cy­mi odzyski­wa­nia hasła.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Utra­ta hasła
WIĘCEJ INFORMACJI:   Odzyski­wanie hasła do insta­lacji PrestaShop dla zaawan­sowanych

 

Table of Contents