Jak odzyskać hasło do Panelu Klienta?

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Jak odzyskać hasło do Panelu Klienta?

Jeśli nie pamię­tasz aktu­al­nego hasła do Pan­elu Klien­ta, ale masz dostęp do jed­nego z kon­tak­towych adresów e‑mail jakie zostały w Pan­elu podane, możesz odzyskać dostęp do Pan­elu na dwa sposo­by.

 1. Samodziel­nie.

  Na stron­ie logowa­nia do Pan­elu Klien­ta, kliknij odnośnik Nie pamię­tasz hasła? (1), widoczny poniżej pól do wpisa­nia danych logowa­nia.

  Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz podzielony na dwie sekc­je:

  • DANE IDENTYFIKACYJNE – zaz­nacz check­box przy jed­nej z możli­wych opcji poda­nia danych iden­ty­fika­cyjnych (1) i wpisz je; możesz wybrać login do Pan­elu Klien­ta, adres posi­adanej w Pan­elu dome­ny lub adres posi­adanego ser­w­era, numer NIP (w przy­pad­ku firmy) lub numer PESEL (w przy­pad­ku oso­by fizy­cznej)

  • WERYFIKACJA – wpisz numer otrzy­manej od nazwa.pl fak­tu­ry VAT lub kon­tak­towy adres e‑mail zdefin­iowany w Pan­elu (2), a następ­nie poniżej, przepisz kod widoczny na obrazku (3)

  Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza, kliknij przy­cisk WYŚLIJ (4).

  Po wysła­niu for­mu­la­rza wyświ­etli się komu­nikat potwierdza­ją­cy przyję­cie zlece­nia ustaw­ienia hasła do Pan­elu Klien­ta. Na kon­tak­towe adresy e‑mail podane w Pan­elu zostanie przesłana wiado­mość z dal­szy­mi instrukc­ja­mi.

  Zaloguj się na skrzynkę i odna­jdź wiado­mość otrzy­maną z adresu automat@nazwa.pl, o tema­cie Potwierdze­nie zainicjowa­nia zmi­any hasła do Pan­elu Klien­ta. W treś­ci wiado­moś­ci zna­j­du­je się przy­pom­nie­nie loginu do Pan­elu Klien­ta (1), a także odnośnik link (2), w który należy kliknąć, aby prze­jść do strony ustaw­ienia nowego hasła. Link ten jest akty­wny jedynie przez 24 godziny. Należy więc wykon­ać zmi­anę hasła niezwłocznie po zainicjowa­niu pro­ce­dury.

  Po kliknię­ciu w link, wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz wprowadzenia nowego hasła. Wprowadź je dwukrot­nie (1) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (2). Powyżej widoczny jest również login do Pan­elu, dla którego wykony­wana jest zmi­ana hasła (3).

  Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry. Zale­ca się, aby nie zaw­ier­ało ono pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych. Nie może zaw­ier­ać pol­s­kich znaków. Otrzy­masz komu­nikat potwierdza­ją­cy wyko­nanie zmi­any hasła. Kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ, aby prze­jść do strony logowa­nia.

  Zaloguj się z uży­ciem nowo ustaw­ionego hasła.

 2. Poprzez kon­takt z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl
  • Prześlij zgłosze­nie na adres kontakt@nazwa.pl, z jed­nego z kon­tak­towych adresów e‑mail podanych w Pan­elu Klien­ta, z prośbą o przesłanie wiado­moś­ci rese­tu­jącej hasło lub

  • Zadz­woń na jeden z numerów infolinii nazwa.pl, 801 33 22 33 (tel. stacjonarne) lub 22 454 48 10 (tel. komórkowe) i poproś o przesłanie wiado­moś­ci rese­tu­jącej hasło.

  Jeśli kon­tak­tu­jesz się drogą e‑mail, podaj w wiado­moś­ci login do Pan­elu, dla którego chcesz zmienić hasło lub inne dane iden­ty­fika­cyjne, np. numer NIP (dla firmy) lub PESEL (dla oso­by fizy­cznej), lub też pełny adres usłu­gi zna­j­du­jącej się w Pan­elu (dome­ny lub ser­w­era). W przy­pad­ku kon­tak­tu tele­fon­icznego, konieczne jest podanie przy­na­jm­niej jed­nej z danych iden­ty­fika­cyjnych, tzn. numeru NIP (w przy­pad­ku firmy) lub PESEL (w przy­pad­ku oso­by pry­wat­nej), loginu do Pan­elu Klien­ta lub pełnego adresu posi­adanej w Pan­elu usłu­gi (dome­ny lub ser­w­era).

  Po ziden­ty­fikowa­niu właś­ci­wego Pan­elu Klien­ta, na kon­tak­towe adresy e‑mail w nim podane zostanie wysłana wiado­mość z dal­szy­mi instrukc­ja­mi. Zaloguj się na skrzynkę i odna­jdź wiado­mość otrzy­maną z adresu automat@nazwa.pl, o tema­cie Potwierdze­nie zainicjowa­nia zmi­any hasła do Pan­elu Klien­ta.

  W treś­ci wiado­moś­ci zna­j­du­je się przy­pom­nie­nie loginu do Pan­elu Klien­ta (1), a także odnośnik link (2), w który należy kliknąć, aby prze­jść do strony ustaw­ienia nowego hasła. Link ten jest akty­wny jedynie przez 24 godziny. Należy więc wykon­ać zmi­anę hasła niezwłocznie po zainicjowa­niu pro­ce­dury.

  Po kliknię­ciu w link, wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz wprowadzenia nowego hasła. Wprowadź je dwukrot­nie (1) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (2). Powyżej widoczny jest również login do Pan­elu, dla którego wykony­wana jest zmi­ana hasła (3).

  Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry. Zale­ca się, aby nie zaw­ier­ało ono pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych. Nie może zaw­ier­ać pol­s­kich znaków. Otrzy­masz komu­nikat potwierdza­ją­cy wyko­nanie zmi­any hasła. Kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ, aby prze­jść do strony logowa­nia.

  Zaloguj się z uży­ciem nowo ustaw­ionego hasła.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak odzyskać dostęp do Pan­elu Klien­ta, jeżeli e‑mail kon­tak­towy jest nieak­tu­al­ny?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić kon­tak­towy adres e‑mail w Pan­elu Klien­ta?

Table of Contents