Konfiguracja macOS Mail

Aplikac­ja Mail jest pro­gramem domyśl­nie zain­stalowanym na wszys­t­kich kom­put­er­ach z sys­te­mem oper­a­cyjnym macOS.

Z niniejszego porad­ni­ka dowiesz się, jak dodać nowe kon­to e‑mail do kon­fig­u­racji pro­gra­mu oraz w jaki sposób edy­tować ustaw­ienia tego kon­ta e‑mail na sprzę­cie iMac lub Mac­book.

 1. Uru­chom Pro­gram Mail, a następ­nie kliknij w lewym górnym rogu menu Mailkon­ta.
 2. W oknie Wybierz kon­to do doda­nia (pocz­ta) zaz­nacz opcję Dodaj inne kon­to pocz­towe i kliknij Dalej.
 3. Pojawi się okno Dodaj kon­to Mail.
  • Peł­na nazwa: wpisz nazwę firmy lub nazwisko.
  • Adres email: tutaj wpisz założony w pan­elu Active.admin adres e‑mail, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polu Hasło wpisz hasło do skrzyn­ki e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi, jakie zostały wprowad­zone przy tworze­niu skrzyn­ki w Active.admin. Po wpisa­niu hasła, kliknij na przy­cisk Dalej.

 4. Pojawi się for­mu­la­rz ustaw­ień pocz­ty przy­chodzącej.
  • W polu Typ kon­ta wybierz zale­caną opcję IMAP.

   WIĘCEJ INFORMACJI:   Jaki rodzaj ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

  • W polu Ser­w­er pocz­towy wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, jaki zna­j­du­je się, po zal­o­gowa­niu do Active.admin, na górze strony, np. server123456.nazwa.pl.
  • Użytkown­ik: wpisz pełny adres skrzyn­ki, założony w pan­elu Active.admin, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polu Hasło wpisz hasło do adresu e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi jakie zostały wprowad­zone przy tworze­niu skrzyn­ki w Active.admin. Po wpisa­niu hasła, kliknij na przy­cisk Dalej.

 5. W następ­nym oknie uzu­pełnij pole Port wartoś­cią 993.
  • Zaz­nacz pole Uży­waj SSL.
  • Opc­ja Uwierzytel­ni­an­ie powin­na być ustaw­iona na Hasło.
  • Kliknij przy­cisk Dalej.

 6. W następ­nym oknie ana­log­icznie uzu­pełnij ustaw­ienia pocz­ty wychodzącej.
  • W polu Ser­w­er SMTP wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, jaki zna­j­du­je się, po zal­o­gowa­niu do Active.admin, na górze strony np. server123456.nazwa.pl.
  • Użytkown­ik: wpisz pełny adres skrzyn­ki założony w pan­elu Active.admin, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polu Hasło wpisz hasło do adresu e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi jakie zostały wprowad­zone przy tworze­niu skrzyn­ki w Active.admin. Po wpisa­niu hasła, kliknij na przy­cisk Utwórz. Pro­gram ustanowi połącze­nie z ser­w­erem i kon­fig­u­rac­ja skrzyn­ki zostanie zakońc­zona.

Zmiana ustawień skrzynki
 1. W dowol­nym momen­cie możesz dokon­ać edy­cji ustaw­ień skrzyn­ki skon­fig­urowanej w pro­gramie Mail. W tym celu, w głównym oknie pro­gra­mu, kliknij, w lewym górnym rogu, menu MailPref­er­enc­je. Następ­nie wybierz zakład­kę Kon­ta.
 2. W polach Adres e‑mailUżytkown­ik zna­j­du­je się wpisany pełny adres e‑mail Two­jej skrzyn­ki. Peł­na nazwa: zaw­iera nazwę firmy lub nazwisko.
  • W polu Ser­w­er pocz­ty przy­chodzącejSer­w­er pocz­ty wychodzącej (SMTP) zna­j­du­je się iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym jest założona skrzyn­ka, np. server123456.nazwa.pl.
  • W polu Hasło powin­no być wpisane hasło do skrzyn­ki e‑mail ustaw­ione w Active.admin.
  • Aby prze­jść do pozostałych ustaw­ień wybierz kartę Zaawan­sowane.

 3. W zakład­ce Zaawan­sowane zna­j­du­ją się ustaw­ienia por­tu i SSL.
  • Pole Port powin­no mieć wpisaną wartość 993.
  • Pole Uży­waj SSL powin­no być zaz­nac­zone.
  • Opc­ja Uwierzytel­ni­an­ie powin­na być ustaw­iona na Hasło.

Poz­naj również inne para­me­try kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych:

WIĘCEJ INFORMACJI:   Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych

Table of Contents