Logowanie do Administracji WordPress’a

 1. Pier­wsze logowanie po insta­lacji nowej aplikacji.

  Po praw­idłowej insta­lacji nowej instancji skryp­tu Word­Press na ser­w­erze, na kon­tak­towy adres e‑mail przesłana zosta­je wiado­mość zaw­ier­a­ją­ca dane logowa­nia oraz odnośnik do strony kokpitu aplikacji. Kliknij w odnośnik widoczny w wiado­moś­ci, w wier­szu Pan­el zarządza­nia aplikacją, lub wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

  Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Word­PressWykaz insta­lacji i kliknij w odnośnik (1) widoczny w kolum­nie Pan­el zarządza­nia Word­Press, w wier­szu doty­czą­cym nowej insta­lacji.

  Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz logowa­nia do aplikacji. Jako nazwę użytkown­i­ka, wpisz ustalony w trak­cie insta­lacji Adres e‑mail, a w polu Hasło, wpisz hasło widoczne w otrzy­manej wiado­moś­ci. Po wpisa­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj się.

 2. Kole­jne logowa­nia, po praw­idłowej, wstęp­nej kon­fig­u­racji aplikacji i dome­ny.

  Jeśli po pier­wszym logowa­niu do kokpitu strony, wyko­nano praw­idłową kon­fig­u­rację aplikacji, a także dome­ny, kole­jne logowa­nia, w celu tworzenia i aktu­al­i­zowa­nia strony, możli­we będą poprzez bezpośred­nie wpisanie, w pasku adresowym przeglą­dar­ki, adresu domeny/wp-admin. Przykład­owo, aby zarządzać stroną widoczną pod adresem nazwadomeny.pl, jako adres logowa­nia należy wpisać nazwadomeny.pl/wp-admin.

  Po wywoła­niu strony, wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz logowa­nia, taki sam jak przy pier­wszy logowa­niu, w którym należy wpisać login lub admin­is­tra­cyjny adres e‑mail, oraz hasło.

 3. Postępowanie w przy­pad­ku braku lub zapom­nie­niu hasła.

  Jeśli nie pamię­tasz hasła do aplikacji Word­Press lub nie zostało ono przez Ciebie nigdzie zapisane, możli­we jest odzyskanie dostępu do zaplecza strony. W tym celu, po wywoła­niu strony logowa­nia, kliknij w odnośnik Nie pamię­tasz hasła? (1), zna­j­du­ją­cy się poniżej pól do wpisa­nia loginu i hasła.

  Zosta­niesz popros­zony o wpisanie nazwy użytkown­i­ka lub adresu e‑mail, który podany został jako admin­is­tra­cyjny w chwili dodawa­nia insta­lacji, a następ­nie o kliknię­cie przy­cisku Zdobądź nowe hasło.

  Na wpisany adres e‑mail przesłana zostanie wiado­mość z linkiem służą­cym do zre­se­towa­nia hasła. Po jego kliknię­ciu, będziesz przekierowany na stronę, na której możesz samodziel­nie wpisać nowe hasło logowa­nia lub też sko­rzys­tać z hasła losowo wygen­erowanego przez aplikację. Po kliknię­ciu ikony obok pola hasła (1), możesz je odczy­tać i sko­pi­ować. Po ustal­e­niu hasła, kliknij przy­cisk Zapisz nowe hasło (2). Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat potwierdza­ją­cy zapisanie nowego hasła oraz odnośnik Zaloguj się.

 4. Co zro­bić, jeśli nie znam nazwy użytkown­i­ka ani nie mam dostępu do admin­is­tra­cyjnego adresu e‑mail aplikacji?

  W przy­pad­ku, gdy adres e‑mail wpisy­wany w trak­cie logowa­nia nie będzie praw­idłowym adresem admin­is­tra­cyjnym, pow­iązanym z insta­lacją aplikacji Word­Press, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat błę­du (1).

  W takiej sytu­acji, sko­rzys­tanie z opcji Nie pamię­tasz hasła? nie przyniesie rezul­tatu, ponieważ nie jest znany praw­idłowy adres e‑mail, na jaki link z restartem hasła miał­by zostać wysłany. Należy zatem sko­rzys­tać z zaawan­sowanych możli­woś­ci odzyska­nia dostępu do aplikacji (Sprawdź: Odzyski­wanie hasła do insta­lacji Word­Press dla zaawan­sowanych).

Table of Contents