Zmiana rodzaju serwera CloudHosting WordPress

Czym jest zmiana rodzaju serwera i jak ją wykonać?

W trak­cie trwa­nia okre­su abona­men­towego możli­wa jest zmi­ana rodza­ju ser­w­era na wyższy, np. prze­jś­cie z usłu­gi Cloud­Host­ing Word­Press Start na Cloud­Host­ing Word­Press Biznes.

Zmieni­a­jąc opcję ser­w­era zysku­jesz m.in.:

  • więk­szą powierzch­nię dyskową przez­nac­zoną dla stron oraz dla pocz­ty i baz danych;
  • więk­szą liczbę pro­gramów w Autoin­sta­la­torze aplikacji;
  • wyższe para­me­try, np. maksy­mal­ny czas uży­cia pro­ce­so­ra lub maksy­mal­ną liczbę połączeń do baz danych.

Zmi­ana opcji ser­w­era nie powodu­je prz­er­wy w dzi­ała­niu usług lub koniecznoś­ci mody­fikowa­nia ustaw­ień. Opła­ta za zmi­anę opcji ser­w­era jest rów­na różni­cy cen pomiędzy obec­nym i nowym ser­w­erem, rozliczanej pro­por­cjon­al­nie do iloś­ci dni pozostałych do koń­ca okre­su abona­men­towego. Po zak­się­gowa­niu wpłaty wnie­sionej na pod­staw­ie pro­formy, opc­ja ser­w­era zostanie automaty­cznie przełąc­zona na nową.

Aby zmienić opcję ser­w­era na wyższą, skon­tak­tuj się Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl pod nr 22 454 48 10 (tel. komórkowe) lub 801 33 22 33 (tel. stacjonarne). Możesz również przesłać wiado­mość z kon­tak­towego adresu e‑mail na kontakt@nazwa.pl.

Table of Contents