Jak zarządzać szablonami?

Usłu­ga Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wyco­fana z ofer­ty nazwa.pl. Dostęp­na jest wyłącznie dla Klien­tów, którzy wykupili ją wcześniej.

Z niniejszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób moż­na zarządzać szablon­a­mi w Kreatorze WWW i WWW Pro. Dla Two­jej wygody, artykuł został podzielony na kil­ka częś­ci, dzię­ki czemu poszczególne zagad­nienia zostały wyjaśnione w sposób bardziej szczegółowy.

Zapoz­naj się z całą treś­cią artykułu, lub prze­jdź do intere­su­jącej Cię częś­ci:

Jak zmodyfikować aktualny szablon?

Aby zmody­fikować szablon Kreato­ra zaloguj się na stron­ie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Style glob­alne w lewym górnym rogu.

Co moż­na zmienić?

 • Kolorystykę szablonu;
 • font (czcionkę) tek­stu;
 • rozmi­ar tek­stu;
 • inter­lin­ię tek­stu;
 • kolor tek­stu;
 • font, rozmi­ar, inter­lin­ię i kolor nagłówka 1 (h1);
 • font, rozmi­ar, inter­lin­ię i kolor nagłówka 2 (h2);
 • kolor odnośników;
 • kolor po wskaza­niu kur­sorem (efekt po najecha­niu).

Jak wprowadz­ić zmi­anę?

Kliknij i wybierz nowy kolor, prze­suń suwak lub wybierz font z listy rozwi­janej. Zmi­any pojaw­ią się bez koniecznoś­ci potwierdzenia.

Jak wyco­fać poje­dynczą zmi­anę?

Kliknij ikonę strza­ł­ki w lewo Cofnij.

Jak wyco­fać wszys­tkie wprowad­zone zmi­any w szablonie?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia szablonu, a następ­nie prze­jdź na dół listy i kliknij PRZYWRÓĆ Ustaw­ienia domyślne. Aby potwierdz­ić kliknij RESETUJ, aby odwołać kliknij ANULUJ. WAŻNE! Potwierdze­nie rese­tu szablonu usunie wszys­tkie wprowad­zone treś­ci.

Jak zmienić aktualny szablon na inny?

Kliknij ikonę Ustaw­ienia szablonu w lewym górnym rogu, a następ­nie prze­jdź na dół listy i kliknij ZMIEŃ przy Zmi­an­ie szablonu.

W nowej kar­cie przeglą­dar­ki wyświ­etlą się propozy­c­je nowych szablonów. Szablony możesz przeglą­dać korzys­ta­jąc ze strza­łek po lewej i prawej stron­ie.

 1. Szablony są dostęp­ne w wer­s­jach na kom­put­er stacjonarny, tablet i smart­fon. Każdy z szablonów jest zgod­ny z RWD (Respon­sive Web Design — z ang. pro­jek­towanie strony inter­ne­towej z dos­tosowaniem do wyświ­et­la­nia na ekranach różnego rozmi­aru). Aby zobaczyć podgląd szablonu w innej wer­sji, kliknij odpowied­nią ikonę przy górnej krawędzi ekranu.
 2. Dla szablonu możesz zaz­naczyć opcję Zachowaj bieżą­cy układ. Spowodu­je to, że zmi­ana na wybrany szablon nie zmieni układu i treś­ci Two­jej aktu­al­nej strony inter­ne­towej, a jedynie ustaw­ienia mod­ułów w ramach szablonu.
 3. Zmi­anę na wybrany szablon potwierdzisz kliknię­ciem przy­cisku Zatwierdź i następ­nie KONTYNUUJ

WAŻNE! Zmi­ana szablonu spowodu­je zmi­anę ustaw­ień stylów – kolorysty­ki, rozmi­arów i rodza­ju fontów (czcionek). Po zmi­an­ie sprawdź, czy wszys­tkie ele­men­ty strony inter­ne­towej wyświ­et­la­ją się praw­idłowo.

Table of Contents