Dlaczego moja strona nie jest zabezpieczona “kłódeczką”?

Jeśli po prze­jś­ciu na stronę inter­ne­tową w pasku adresu nie wyświ­et­la się sym­bol kłód­ki lub wyświ­et­la się kłód­ka przekreślona, ist­nieje kil­ka potenc­jal­nych powodów takiej sytu­acji.

Powód 1: W pliku .htac­cess lub w pan­elu zarządza­nia aplikacją nie ustaw­iono wymuszenia połączenia przez https.

W pier­wszej kole­jnoś­ci sprawdź czy wpisanie w pasku adresu przed nazwą dome­ny https:// i kliknię­cie na klaw­iaturze przy­cisku Enter sprawi, że strona wyświ­etli się jako zabez­piec­zona.

Jeśli tak, powo­dem braku sym­bolu kłód­ki jest brak włąc­zonego wymuszenia szyfrowa­nia SSL w pliku .htac­cess lub w pan­elu admin­is­tra­cyjnym aplikacji, w której stwor­zona jest strona (Sprawdź: Jak wymusić szyfrowanie dla strony inter­ne­towej na ser­w­erze?).

Powód 2: Niek­tóre ele­men­ty strony nie zostały przesłane w sposób bez­pieczny.

Jeśli po wpisa­niu w pasku adresu przed nazwą dome­ny https:// i prze­jś­ciu na stronę jest ona nadal niez­abez­piec­zona lub obok kłód­ki widoczny jest wykrzyknik na żół­tym tle oznaczać to może, że niek­tóre ele­men­ty strony nie były przesłane w sposób bez­pieczny, mimo iż cer­ty­fikat dla dome­ny jest ważny. W zależnoś­ci od przeglą­dar­ki, infor­ma­c­ja ta może być przed­staw­iana w różny sposób. Aby wyświ­etlić infor­ma­c­je o połącze­niu należy kliknąć w sym­bol „i”.

W takim przy­pad­ku należy zwery­fikować pli­ki strony i dokon­ać odpowied­nich mody­fikacji, aby w wit­rynie nie zna­j­dowały się ele­men­ty przesłane łączące się przez http://. W przy­pad­ku pop­u­larnych aplikacji prob­lem moż­na rozwiązać poprzez insta­lację odpowied­niej wty­cz­ki.

Powód 3: Cer­ty­fikat jest nieważny, wyłąc­zony lub nie jest zain­stalowany na ser­w­erze.

W celu wery­fikacji, czy na ser­w­erze w nazwa.pl zain­stalowany i włąc­zony jest ważny cer­ty­fikat SSL zaloguj się do pan­elu Active.admin. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl (1), wpisz Nazwę użytkown­i­ka i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ (3).

Będąc zal­o­gowanym do pan­elu Active.admin, prze­jdź do zakład­ki Dome­nyCer­ty­fikaty SSL i zwery­fikuj czy cer­ty­fikat dla dome­ny zna­j­du­je się na liś­cie cer­ty­fikatów, sprawdź jego datę ważnoś­ci oraz czy jest on włąc­zony.

WIĘCEJ INFORMACJI:Czym jest cer­ty­fikat SSL i jak go uru­chomić?Jak zamówić cer­ty­fikat SSL?

Table of Contents