Co to jest serwer VPS i jak go zamówić?

Co to jest serwer VPS i czym się charakteryzuje?

VPS jest rodza­jem wirtu­al­nego ser­w­era, który funkcjon­al­noś­cią odpowia­da ser­werowi dedykowane­mu, czyli nieza­leżnej, fizy­cznej maszynie. Jest doskon­ałym rozwiązaniem dla każdego, kto musi real­i­zować samodziel­nie admin­is­trację sys­te­mem oper­a­cyjnym, posi­ada­jąc pełną kon­trolę nad zain­stalowanym na ser­w­erze opro­gramowaniem.

Ser­w­ery VPS w nazwa.pl posi­ada­ją włas­ną kopię sys­te­mu oper­a­cyjnego, określony przy­dzi­ał zasobów sys­te­mowych oraz dostęp admin­is­tra­cyjny – poprzez kon­to root. Wszys­tko to pozwala na uruchami­an­ie dowol­nych aplikacji, zgod­nych z danym sys­te­mem i plat­for­mą, w tym także tych pro­gramów dzi­ała­ją­cych po stron­ie ser­w­era.

Każdy ser­w­er VPS zarządzany jest nieza­leżnie od pozostałych, z który­mi współdzieli plat­for­mę sprzę­tową. Może być dowol­nie aktu­al­i­zowany, zatrzymy­wany i restar­towany, co jest koniecznoś­cią w przy­pad­ku niek­tórych czyn­noś­ci admin­is­tra­cyjnych.

W odróżnie­niu od trady­cyjnego ser­w­era hostin­gowego, ser­w­er VPS elimin­u­je niedo­god­noś­ci takie, jak: ogranicze­nie uprawnień użytkown­i­ka, brak możli­woś­ci instalowa­nia opro­gramowa­nia sys­te­mowego czy też zagroże­nia związane z podzi­ałem pamię­ci i mocy obliczeniowej pro­ce­so­ra. Na ser­w­erze VPS brak jest odręb­nych lim­itów dla aplikacji i skryp­tów na nim dzi­ała­ją­cych, a dostęp do kon­ta root umożli­wia pełne zarządzanie sys­te­mem. Możli­we jest również dodawanie kole­jnych użytkown­ików, o uprawnieni­ach admin­is­tra­to­ra lub ogranic­zonych.

W zależnoś­ci od wybranego mod­elu pro­ce­so­ra, ser­w­ery VPS z ofer­ty nazwa.pl mogą być szyb­sze lub wol­niejsze. Decy­du­je o tym tak­towanie pro­ce­so­ra – im szyb­szy pro­ce­sor wybierzesz, tym szy­b­ciej będą się gen­erowały i wyświ­et­lały Two­je strony WWW oraz dzi­ałały uruchami­ane na ser­w­erze VPS aplikac­je. W ofer­cie nazwa.pl dostęp­ne są pro­ce­so­ry Intel Xeon E5, tak­towane zegarem 3,3 GHz i 2,2 GHz.

Każdy ser­w­er VPS korzys­ta z przestrzeni na dyskach SSD NVMe, uru­chomionych w kon­fig­u­racji RAID 10, co zapew­nia zarówno bard­zo szy­b­ki dostęp do danych, jak i ich duże bez­pieczeńst­wo.

Dla ser­w­erów VPS w nazwa.pl dostęp­ne są do wyboru najpop­u­larniejsze dys­try­buc­je sys­te­mu Lin­ux lub sys­tem Win­dows Serv­er:

Wybór sys­te­mu oper­a­cyjnego dla ser­w­era VPS dokony­wany jest w chwili zamaw­ia­nia usłu­gi. W późniejszym cza­sie, w trak­cie użytkowa­nia ser­w­era VPS, możli­wa jest jed­nak jego zmi­ana (Sprawdź: Zmi­ana dys­try­bucji sys­te­mu oper­a­cyjnego Lin­ux na ser­w­erze VPS).

WAŻNE! Zmi­ana wer­sji sys­te­mu oper­a­cyjnego możli­wa jest wyłącznie w ramach zaku­pi­onego z ser­w­erem środowiska, w obrę­bie różnych dys­try­bucji Lin­ux lub wer­sji Win­dows Serv­er. Jeśli ser­w­er zaku­pi­ony został z sys­te­mem Lin­ux, nie będzie możli­woś­ci jego zmi­any na sys­tem Win­dows i odwrot­nie, jeśli ser­w­er został zaku­pi­ony z sys­te­mem Win­dows, nie będzie możli­woś­ci jego zmi­any na Lin­ux.

W ramach zarządza­nia ser­w­era­mi VPS opar­ty­mi o sys­tem Lin­ux, dostęp­ny jest (jako opc­ja) pan­el Direc­tAd­min. Pozwala on na wygodne zarządzanie ser­w­erem, bez koniecznoś­ci zna­jo­moś­ci obsłu­gi ser­w­era w try­bie tek­stowym (przez SSH).

Pan­el Direc­tAd­min to usłu­ga dodatkowa. Nie jest on dostęp­ny automaty­cznie dla ser­w­erów i należy zamówić go razem z ser­w­erem VPS lub później, poprzez Pan­el Klien­ta. Direc­tAd­min jest dostęp­ny wyłącznie dla sys­te­mu oper­a­cyjnego Lin­ux w dys­try­buc­jach Cen­tOS i Debian. Jeśli ser­w­er został zaku­pi­ony z sys­te­mem Lin­ux Fedo­ra, Ubun­tu lub Open­suse, jego zamówie­nie i insta­lac­ja będzie możli­wa dopiero po zmi­an­ie sys­te­mu oper­a­cyjnego na wyma­gany. Jeśli ser­w­er został zaku­pi­ony z sys­te­mem Win­dows Serv­er, zakup pan­elu Direc­tAd­min nie będzie możli­wy.

W zależnoś­ci od wybranej opcji ser­w­era, będzie on miał różne para­me­try. Możesz je sprawdz­ić na stron­ie https://www.nazwa.pl/vps/. Po kliknię­ciu przy­cisku PEŁNA SPECYFIKACJA, widocznego poniżej dostęp­nych opcji ser­w­era, możesz zapoz­nać się ze szczegóła­mi poszczegól­nych opcji. Zmi­ana opcji ser­w­era na wyższą, możli­wa jest również w późniejszym cza­sie, poprzez Pan­el Klien­ta.

WAŻNE! Ser­w­ery VPS przez­nac­zone są do samodziel­nego zarządza­nia, w związku z tym, pole­cane są zaawan­sowanym użytkown­ikom zna­ją­cym sys­te­my Lin­ux lub Win­dows Serv­er i min­i­mum pod­stawy ich obsłu­gi.

Jak zamówić serwer VPS w nazwa.pl?

Zamówie­nie ser­w­era VPS zre­al­i­zować możesz poprzez stronę https://www.nazwa.pl/vps/.

  1. Ofer­ta ser­w­erów VPS podzielona jest na cztery rodza­je, w zależnoś­ci od szy­bkoś­ci pro­ce­so­ra (VPS i VPS Speed) oraz rodza­ju sys­te­mu oper­a­cyjnego (Lin­ux i Win­dows). Kliknij przy­cisk PEŁNA SPECYFIKACJA (1), widoczny poniżej dostęp­nych opcji ser­w­era, aby poz­nać para­me­try poszczegól­nych opcji. Po doko­na­niu wyboru właś­ci­wego rodza­ju i opcji ser­w­era, kliknij przy­cisk WYBIERAM (2).
  2. Wskaż sta­tus prawny: czy zamówie­nie składasz jako oso­ba pry­wat­na, czy fir­ma.
  3. W for­mu­la­rzu pod­sumowa­nia zamówienia wybierz okres abona­men­towy (1), na jaki chcesz wykupić usługę i dokon­aj wyboru sys­te­mu oper­a­cyjnego (2). Jeśli wybra­no ser­w­er z sys­te­mem Lin­ux, wykaz sys­temów będzie zaw­ier­ał dostęp­ne jego dys­try­buc­je. W przy­pad­ku zakupu ser­w­era z sys­te­mem Lin­ux, potwierdź również chęć zakupu dodatkowego pan­elu Direc­tAd­min (3). Pamię­taj, że Direc­tAd­min dostęp­ny jest wyłącznie dla sys­temów Lin­ux Cen­tOS i Debian. Jeśli więc wybierzesz dla ser­w­era inny sys­tem oper­a­cyjny, zamówie­nie pan­elu zarządza­nia nie będzie możli­we. Następ­nie kliknij przy­cisk ZAMÓW (4).
  4. Jeśli posi­adasz już zare­je­strowany Pan­el Klien­ta, wpisz jego dane i kliknij ZALOGUJ SIĘ. Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj. Jeśli korzys­tasz z usług nazwa.pl po raz pier­wszy, uzu­pełnij poniżej pełny for­mu­la­rz rejes­tracji nowego Pan­elu Klien­ta, a następ­nie zaloguj się do niego.
  5. Zapoz­naj się z treś­cią aktualego reg­u­laminu usłu­gi, a następ­nie zaz­nacz jego akcep­tację (1). Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci zamówionych usług i akcep­tacji reg­u­laminu, kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2).
  6. Po przekierowa­niu do strony Pan­elu Klien­ta, wybierz dogod­ną dla siebie for­mę płat­noś­ci i kliknij przy­cisk OPŁAĆ. Po przyję­ciu i zak­się­gowa­niu wpłaty, na kon­tak­towy adres e‑mail przesłana zostanie wiado­mość potwierdza­ją­ca uru­chomie­nie usłu­gi ser­w­era VPS. Otrzy­masz również fak­turę VAT.

WAŻNE! Wiado­moś­ci potwierdza­jące uru­chomie­nie usłu­gi ser­w­era VPS i pan­elu Direc­tAd­min zaw­ier­a­ją również infor­ma­c­je o sposo­bie logowa­nia i dane do tego konieczne. Zapoz­naj się uważnie z otrzy­many­mi wiado­moś­ci­a­mi i nie usuwaj ich.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do ser­w­era VPS
WIĘCEJ INFORMACJI:   Czym jest i jak zal­o­gować się do Direc­tAd­min?

Table of Contents