Jak zmienić hasło do skrzynki e‑mail?

Jeżeli chcesz dokon­ać zmi­any hasła do skrzyn­ki e‑mail, w pier­wszej kole­jnoś­ci musisz zal­o­gować się do właś­ci­wego pan­elu Active.admin.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin
WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin

Zmiana hasła do skrzynki e‑mail
  1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).
  2. Wejdź w zakład­kę Pocz­ta, a następ­nie Wykaz kont e‑mail (1).
  3. Kliknij nazwę skrzyn­ki e‑mail (2), która wyświ­et­la się w tabeli pod nazwą dome­ny, np. biuro.
  4. W szczegółach kon­ta e‑mail kliknij przy­cisk Edy­tuj.
  5. W polach HasłoPowtórz hasło (1) wpisz nowe hasło dostępowe do skrzyn­ki. Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, charak­teryzu­jącego się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry. Zale­ca się, aby silne hasło nie zaw­ier­ało pop­u­larnych wyrazów, imion, czy też nazw włas­nych.
  6. Aby zachować ustaw­ienia, kliknij przy­cisk Zapisz.
  7. Po wyświ­etle­niu potwierdzenia o wyko­na­niu zmi­any, sprawdź poprawność zachowanych danych logu­jąc się do skrzyn­ki e‑mail poprzez stronę https://poczta.nazwa.pl z uży­ciem nowego hasła.
Table of Contents