Zmiana dystrybucji systemu operacyjnego Linux na serwerze VPS

  • Pomoc
  • Serwery VPS
  • Zmiana dystrybucji systemu operacyjnego Linux na serwerze VPS

 

Każdy ser­w­er VPS pod­czas aktywacji ma instalowany wybrany przez użytkown­i­ka sys­tem oper­a­cyjny. W przy­pad­ku wybra­nia sys­te­mu oper­a­cyjnego Lin­ux, dostęp­ne są następu­jące jego dys­try­buc­je:

  • Cen­tOS 8
  • Debian 10
  • Fedo­ra 32
  • Ubun­tu 20.04
  • Open­Suse 15.4

Użytkown­ik może w trak­cie korzys­ta­nia z ser­w­era VPS dokon­ać zmi­any zain­stalowanej na nim dys­try­bucji sys­te­mu Lin­ux. Aby dokon­ać zmi­any na posi­adanym ser­w­erze VPS, zaloguj się do pan­elu Hori­zon i prze­jdź do listy instancji. Następ­nie, kliknij w ikonę listy rozwi­janej (1), widoczną przy opcji KONSOLA, w kolum­nie Czyn­noś­ci i wybierz z niej opcję PRZEBUDUJ INSTANCJĘ (2).

UWAGA! Prze­bu­dowanie instancji związane jest z przy­wróce­niem pier­wot­nego hasła do kon­ta root (nadanego w momen­cie uru­chomienia ser­w­era VPS) oraz z usunię­ciem wszys­t­kich danych. Przed potwierdze­niem oper­acji, zabez­piecz dane na ser­w­erze VPS. Z opcji prze­bu­dowa­nia instancji należy sko­rzys­tać również wtedy, gdy pod­czas pra­cy z ser­w­erem zostanie uszkod­zony na nim sys­tem oper­a­cyjny.

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy wybrać z listy rozwi­janej obraz sys­te­mu oper­a­cyjnego (1), oraz określić sposób par­ty­cjonowa­nia dysku (2). Po wybra­niu właś­ci­wych opcji, kliknij przy­cisk PRZEBUDUJ INSTANCJĘ (3).

Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat z postępem prze­bu­dowywa­nia instancji. Zaczekaj, aż oper­ac­ja zostanie zakońc­zona.

Po zakończe­niu oper­acji, wyświ­et­lona zostanie lista akty­wnych instancji. Uru­chom kon­solę i zaloguj się do ser­w­era, uży­wa­jąc hasła do kon­ta root, które przesłane zostało na kon­tak­towy adres e‑mail, wraz z potwierdze­niem uru­chomienia usłu­gi. Jeśli nie pamię­tasz pier­wot­nego hasła użytkown­i­ka root lub nie posi­adasz zapisanej wiado­moś­ci z potwierdze­niem uru­chomienia usłu­gi, wykon­aj zmi­anę hasła do tego kon­ta poprzez SSH (Sprawdź: Zmi­ana hasła do kon­ta root).

UWAGA! Zmi­ana wer­sji sys­te­mu oper­a­cyjnego możli­wa jest wyłącznie w ramach zaku­pi­onego z ser­w­erem środowiska, w obrę­bie różnych dys­try­bucji Lin­ux lub wer­sji Win­dows Serv­er. Jeśli ser­w­er zaku­pi­ony został z sys­te­mem Lin­ux, nie będzie możli­woś­ci jego zmi­any na sys­tem Win­dows i odwrot­nie, jeśli ser­w­er został zaku­pi­ony z sys­te­mem Win­dows, nie będzie możli­woś­ci jego zmi­any na Lin­ux.

Opisane powyżej czyn­noś­ci doty­czą wyłącznie sposobu zmi­any dys­try­bucji sys­te­mu Lin­ux.

Table of Contents