Bazy danych MongoDB

Czym jest MongoDB?

Mon­goDB jest nierela­cyjnym mag­a­zynem danych. W porów­na­niu do „trady­cyjnych”, rela­cyjnych baz, takich jak Mari­aDB czy Post­greSQL, nie posi­a­da ustruk­tu­ry­zowanego pode­jś­cia do zarządza­nia dany­mi. Mon­goDB wspiera macierze jako wartoś­ci, a ich przeszuki­wanie jest bard­zo proste i szy­bkie, dzię­ki zapy­tan­iom opar­tym o JSON. Ta różni­ca w pode­jś­ciu do funkcjonowa­nia bazy danych powodu­je, że strony WWW sto­su­jące Mon­goDB są wyda­jniejsze i szyb­sze w dzi­ała­niu, niż te oparte o trady­cyjne, rela­cyjne rozwiąza­nia. Mon­goDB jest stosowany w wielu spo­tykanych na co dzień narzędzi­ach, w połącze­niu zarówno z Node.js, jak i językiem PHP.

Na hostin­gu w nazwa.pl kon­fig­u­rac­ja mag­a­zynu danych Mon­goDB nie różni się niczym, od kon­fig­u­racji takich baz danych, jak Mari­aDB czy Post­greSQL.

Jak dodać bazę danych MongoDB na serwerze nazwa.pl?

Dla każdego hostin­gu w nazwa.pl jest uruchami­ana osob­na instanc­ja ser­w­era Mon­goDB, co pozwala na pełną izo­lację tych insta­lacji, a tym samym bez­pieczeńst­wo prze­chowywanych w nich danych. Bazę Mon­goDB moż­na dodać w pan­elu zarządza­nia ser­w­erem Active.admin w taki sam sposób, jak doda­je się pozostałe typy baz. Dodanie bazy danych Mon­goDB powodu­je przeprowadze­nie wspom­ni­anej wcześniej automaty­cznej insta­lacji ser­w­era Mon­goDB na Twoim hostin­gu.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

W celu doda­nia nowej bazy Mon­goDB, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu do pan­elu Active.admin, prze­jdź do zakład­ki Bazy danychDodaj bazę danych i wybierz wer­sję bazy danych Mon­goDB 4.0.3 (1), ustaw rozmi­ar bazy (2), uzu­pełnij wyma­gane pola (3), tzn. nazwę bazy, hasło użytkown­i­ka i opcjon­al­nie opis bazy i kliknij przy­cisk Zapisz (4), aby dodać bazę do ser­w­era.

Jak edytować bazę danych MongoDB na serwerze nazwa.pl?

W przy­pad­ku baz Mon­goDB możli­we jest edy­towanie jej danych, takich jak opis, zmi­ana rozmi­aru bazy oraz zmi­ana hasła użytkown­i­ka. Aby edy­tować bazę danych, prze­jdź w pan­elu Active.admin do zakład­ki Bazy danychWykaz baz danych, odna­jdź właś­ci­wą bazę Mon­goDB i kliknij w jej nazwę. Wyświ­et­lone zostaną szczegóły bazy danych (1). Kliknij poniżej przy­cisk Edy­tuj (2).

Następ­nie dokon­aj zmi­any wyma­ganych ustaw­ień (1) i kliknij przy­cisk Zapisz (2), aby je zachować.

Table of Contents