Zamówienie i aktywacja usługi

Czym jest Cloud Backup?

Cloud Back­up jest usługą stwor­zoną z myślą o ochronie danych, które posi­adasz na swoim lokalnym kom­put­erze. Zabez­pieczane przez Ciebie za jego pomocą pli­ki, są wysyłane w postaci zaszyfrowanej do chmury nazwa.pl i tam prze­chowywane w dwóch nieza­leżnych cen­tra­ch danych. Dzię­ki szyfrowa­niu danych algo­ryt­mem AES-256 przed ich wysyłką, zachowu­jesz pełną poufność umieszczanych w chmurze plików.

W przy­pad­ku mody­fikacji pliku na kom­put­erze, jego przy­pad­kowego usunię­cia lub awarii dysku, dzię­ki Cloud Back­up możesz odzyskać swo­je dane w wer­sji z każdego dnia, w którym była wykony­wana kopia zapa­sowa (maksy­mal­nie do 90 dni wstecz).

Cloud Back­up posi­a­da wbu­dowane wewnętrzne mech­a­nizmy, takie jak np. automaty­cz­na funkc­ja repair, które zapew­ni­a­ją, że wykony­wane kopie bez­pieczeńst­wa będą pozbaw­ione ewen­tu­al­nych błędów, które mogły­by się pojaw­ić np. w przy­pad­ku nagłego prz­er­wa­nia połączenia inter­ne­towego.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Sprawdź wyma­gania sprzę­towe pro­gra­mu przed zaku­pem usłu­gi

Jak zamówić Cloud Backup?
  1. Wejdź na stronę https://www.nazwa.pl.
  2. Prze­jdź do zakład­ki BACKUP (1).
  3. Wybierz liczbę chro­nionych kom­put­erów, jeśli chcesz zamówić więcej licencji (2).
  4. Kliknij przy­cisk KUPUJĘ (3).
  5. Zaz­nacz, czy korzys­tasz z pro­mocji (1) i wybierz okres abona­men­towy, na jaki chcesz zamówić usługę (2). Jeśli posi­adasz kod raba­towy na zakup usług, wpisz go w widocznym polu i kliknij przy­cisk UŻYJ KODU (3). Określ również, czy usługę kupu­jesz jako Oso­ba pry­wat­na czy Fir­ma (4). Po zwery­fikowa­niu wprowad­zonych danych, kliknij przy­cisk ZAMÓW (5).
  6. Wyświ­et­lona zostanie strona logowa­nia do Pan­elu Klien­ta lub założe­nia nowego kon­ta w nazwa.pl. Jeśli posi­adasz już Pan­el, wpisz dane logowa­nia (1) i kliknij ZALOGUJ SIĘ (2). Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj. Jeśli korzys­tasz z usług nazwa.pl po raz pier­wszy, zare­jestruj się, wypeł­ni­a­jąc dokład­nie wszys­tkie pola for­mu­la­rza zna­j­du­jącego się poniżej, w sekcji Pier­wszy raz w ser­wisie? Zare­jestruj się!.
  7. Zapoz­naj się z treś­cią Reg­u­laminu pro­mocji i Reg­u­laminu Usłu­gi, a następ­nie zaz­nacz opcję Zapoz­nałem się i akcep­tu­ję (1). Dokończ zakup, klika­jąc przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2).
  8. Wybierz prefer­owaną for­mę płat­noś­ci i sfi­nal­izuj transakcję.
Jak aktywować Cloud Backup?

W celu aktywacji usłu­gi, pobierz pro­gram ze strony https://www.nazwa.pl/backup, zain­staluj go, a następ­nie uru­chom. Po uru­chomie­niu Cloud Back­up wpisz kod jed­no­ra­zowy, dostęp­ny w Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Sprawdź jak zain­stalować pro­gram Cloud Back­up
WIĘCEJ INFORMACJI:   Do czego służy kod jed­no­ra­zowy?

Table of Contents