Jak zmienić wartość max_input_vars?

Para­metr max_input_vars defini­u­je maksy­mal­ną liczbę zmi­en­nych typu POST lub GET, które mogą zostać wysłane do ser­w­era w jed­nym żąda­niu. Został wprowad­zony w PHP od wer­sji 5.3.9 jako zabez­piecze­nie przed ataka­mi DoS.

Domyśl­na wartość max_input_vars to 1000, jed­nak wiele stron i sklepów inter­ne­towych (opar­tych o Word­Press lub PrestaShop) wyma­ga jej zwięk­szenia. Wykonu­je się to w pliku .htac­cess, który należy utworzyć w kat­a­logu głównym danej strony inter­ne­towej lub edy­tować już ist­nieją­cy plik, dokonu­jąc wpisu poniżej już ist­nieją­cych.

Przykład­owy wpis:

php_value max_input_vars 2000

Jeśli opro­gramowanie zain­stalowane na ser­w­erze wyma­ga więk­szej wartoś­ci, “2000” należy zastąpić odpowied­nią liczbą.

Table of Contents