Wgrywanie plików przez sFTP na serwer CloudHosting WordPress

 

SFTP (SSH File Trans­fer Pro­to­col) to bez­pieczny pro­tokół trans­misji plików typu klient ↔ ser­w­er, który moż­na wyko­rzys­tać do przesyła­nia plików (np. stron WWW) na ser­w­er oraz ich pobiera­nia, podob­nie jak FTP.

SFTP od FTP różni się, przede wszys­tkim, wyższym bez­pieczeńst­wem połączenia, dzię­ki szyfrowa­niu przesyłanych danych, włącznie z szyfrowaniem hasła dostępowego. Połącze­nie SFTP oby­wa się na por­cie 22. Jed­nym z najpop­u­larniejszych, dar­mowych pro­gramów służą­cych do połączenia z ser­w­erem poprzez pro­tokół FTP/SFTP jest Win­SCP. Pobrać go moż­na bezpośred­nio ze strony pro­du­cen­ta, pod adresem https://winscp.net (Sprawdź: Win­SCP – kon­fig­u­rac­ja pro­gra­mu do połaczeń sFTP).

Ser­w­ery Cloud­Host­ing Word­Press, ze wzglę­du na specy­fikę usłu­gi, posi­ada­ją włas­ną struk­turę kat­a­logów widoczną na FTP ser­w­era. W związku z tym, wszelkie zmi­any wykony­wane w plikach i kat­a­lo­gach mogą mieć wpływ na dzi­ałanie wszys­t­kich stron utwor­zonych na usłudze, a także na wykony­wanie kole­jnych insta­lacji aplikacji Word­Press.

Wykonu­jąc zmi­any w FTP ser­w­era nie należy zatem mody­fikować ist­niejącej struk­tu­ry kat­a­logów i plików, a przed wykony­waniem zmi­an w plikach, należy najpierw wykon­ać ich kopię na dysk lokalny kom­put­era, aby możli­we było późniejsze, łatwe odt­worze­nie ich, w razie koniecznoś­ci (Sprawdź: Jak wgrać pli­ki na ser­w­er?).

Table of Contents