Utrata hasła do serwera CloudHosting e‑Sklep

Co zrobić w przypadku utraty hasła do serwera?

Hasła do usług w nazwa.pl są zaszyfrowane, więc nie ma możli­woś­ci ich odczy­ta­nia, a tym samym odzyska­nia. Hasło moż­na tylko zmienić na nowe. W przy­pad­ku utraty hasła do ser­w­era lub ryzy­ka ujawnienia go oso­bie nieupoważnionej, należy wykon­ać jego zmi­anę w Pan­elu Klien­ta., logu­jąc się na stron­ie https://nazwa.pl/panel/ (1) poprzez wpisanie właś­ci­wego Loginu i Hasła (2) oraz kliknię­cie przy­cisku ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź do do tego zakład­ki Two­je daneZmi­ana haseł. W zakład­ce Zmi­ana haseł prze­jdź do sekcji Active.admin, wybierz odpowied­nią usługę, podaj hasło do Pan­elu Klien­ta oraz dwukrot­nie wprowadź nowe hasło do pan­elu Active.admin. Potwierdź oper­ację, klika­jąc w przy­cisk ZATWIERDŹ.

Jak odzyskać utracone hasło do panelu zarządzania e‑Sklepem?

W przy­pad­ku utrace­nia hasła do pan­elu zarządza­nia e‑Sklepem, ist­nieje pros­ta meto­da jego odzyski­wa­nia poprzez adres e‑mail. W celu zre­se­towa­nia hasła postępuj według poniższych kroków.

  1. Na stron­ie logowa­nia kliknij w przy­cisk Zapom­ni­ałem hasła.
  2. Wprowadź adres e‑mail, na który przesłany ma zostać link do zre­se­towa­nia hasła i kliknij w przy­cisk Wyślij link do zre­se­towa­nia. Pamię­taj, że należy wpisać adres e‑mail podawany pod­czas insta­lacji.
  3. Sprawdź skrzynkę mailową i kliknij w link przesłany w wiado­moś­ci e‑mail.
  4. Po kliknię­ciu w link zosta­niesz prze­nie­siony do strony z for­mu­la­rzem rese­towa­nia hasła. Wprowadź dwukrot­nie nowe hasło i kliknij w przy­cisk Zre­se­tuj hasło.

Jeśli nie jesteś w stanie odzyskać hasła w powyżej opisany sposób, gdyż nie pamię­tasz adresu e‑mail podawanego pod­czas insta­lacji, ist­nieje również zaawan­sowana meto­da odzyski­wa­nia hasła opisana tutaj.

Table of Contents