Dodatki do stron tworzonych w Kreatorze

Aby prze­jść do zarządza­nia dodatka­mi taki­mi Blog, Kalen­darz, Księ­ga goś­ci i Son­da, należy najechać myszą na ikonę V koło napisu Edy­tor w górnej częś­ci ekranu i wybrać odpowied­nią opcję.

Blog – Wpisy

Aby dodać nowy wpis, należy prze­jść do zakład­ki Wpisy i kliknąć przy­cisk Dodaj nowy wpis. Aby edy­tować utwor­zony wpis, należy kliknąć ikonę ołówka po prawej stron­ie ekranu. Aby usunąć wpis, należy kliknąć ikonę kosza po prawej stron­ie ekranu.

Blog – Kat­e­gorie

Aby utworzyć nową kat­e­gorię, należy podać jej nazwę, a następ­nie kliknąć Dodaj kat­e­gorię w górnej częś­ci ekranu. Aby usunąć kat­e­gorię, należy kliknąć ikonę kosza w prawej częś­ci ekranu. Aby przy­porząd­kować wpis do kat­e­gorii, należy prze­jść do pozy­cji Wpisy i edy­tować wpis.

Blog – Tagi

Aby utworzyć nowy tag, należy podać jego nazwę, a następ­nie kliknąć Dodaj tag w górnej częś­ci ekranu. Aby usunąć tag, należy kliknąć X bezpośred­nio przy nazwie tagu. Aby otagować wpis, należy prze­jść do pozy­cji Wpisy i edy­tować wpis.

Blog – Komen­tarze

Aby uzyskać możli­wość moderowa­nia komen­tarzy, należy w pozy­cji Ustaw­ienia zaz­naczyć opcję Zatwierdzanie komen­tarzy. Po zaz­nacze­niu tej opcji wszys­tkie komen­tarze będą oczeki­wać na zatwierdze­nie przez mod­er­a­to­ra. Dostęp­ne są trzy możli­woś­ci:

  • Zatwierdź – pub­liku­je komen­tarz,
  • Zablokuj – cza­sowo bloku­je wyświ­et­lanie komen­tarza,
  • Usuń – usuwa komen­tarz na stałe.

Blog – Ustaw­ienia

Ta opc­ja umożli­wia włącze­nie lub wyłącze­nie możli­woś­ci komen­towa­nia wpisów na blogu, włącze­nie mod­er­acji komen­tarzy oraz nadanie tytułu dla kanału RSS blo­ga.

Kalen­darz

Ta opc­ja umożli­wia tworze­nie i zarządzanie wydarzeni­a­mi, które będą widoczne w mod­ule Kalen­darz umieszc­zonym na stron­ie. Aby dodać nowe wydarze­nie, należy kliknąć w przy­cisk Dodaj wydarze­nie w górnej częś­ci strony. Aby edy­tować wydarze­nie, należy kliknąć w ikonę ołówka w prawej częś­ci strony. Aby usunąć wydarze­nie, należy kliknąć ikonę kosza w prawej częś­ci strony.

Księ­ga goś­ci

Ta opc­ja umożli­wia zarządzanie wpisa­mi utwor­zony­mi w mod­ule Księ­ga goś­ci. Aby uzyskać możli­wość moderowa­nia wpisów, należy w pozy­cji Ustaw­ienia zaz­naczyć opcję Zatwierdzanie wpisów. Po zaz­nacze­niu tej opcji wszys­tkie wpisy będą oczeki­wać na zatwierdze­nie przez mod­er­a­to­ra. Dostęp­ne są trzy możli­woś­ci:

  • Zatwierdź – pub­liku­je wpis,
  • Zablokuj – cza­sowo bloku­je wyświ­et­lanie wpisu,
  • Usuń – usuwa wpis na stałe.

Son­da

Son­da czyli rodzaj bada­nia statysty­cznego mającego na celu określe­nie pewnych pref­er­encji dla badanej grupy. Po aktywacji tego mod­ułu w Kreatorze WWW prze­chodząc do zakład­ki Son­da dostęp­na jest możli­wość zarządza­nia son­da­mi. Aby zmienić ustaw­ienia doty­czące akty­wnoś­ci i anon­i­mowoś­ci sondy oraz sprawdz­ić jej wyni­ki, należy kliknąć w ikonę ołówka w prawej częś­ci ekranu

Table of Contents