Jak utworzyć, przeglądać i przywracać kopie zapasowe (backup)?

  • Pomoc
  • Serwery VPS
  • Jak utworzyć, przeglądać i przywracać kopie zapasowe (backup)?

 

Jak zalogować się do panelu DirectAdmin jako Użytkownik?

Aby zal­o­gować się do pan­elu Direc­tAd­min jako Użytkown­ik, wpisz w pasku adresowym przeglą­dar­ki adres IP ser­w­era VPS oraz numer por­tu :2222, przykład­owo https://77.55.111.11:2222, lub adres swo­jej dome­ny, przekierowanej na właś­ci­wy ser­w­er VPS, oraz numer por­tu :2222, przykład­owo https://nazwadomeny.pl:2222

  • Wpisz Nazwę użytkown­i­ka: przykład­owo, klient1 (1).
  • Podaj Hasło utwor­zone dla właś­ci­wego użytkown­i­ka (2).
  • Kliknij Zaloguj (3).
Jak utworzyć, przeglądać i przywracać kopie zapasowe danych?

Poprzez pan­el Direc­tAd­min możli­we jest zarządzanie kopi­a­mi zapa­sowy­mi danych, czyli tzw. back­u­pem plików. Aby wykony­wać oper­ac­je na kopi­ach zapa­sowych, zaloguj się do pan­elu Direc­tAd­min jako Użytkown­ik, a następ­nie, w sekcji Two­je Kon­to kliknij odnośnik Utwórz / Przy­wróć back­up (1).

W celu wyko­na­nia kopii, zaz­nacz zakres danych, które mają zostać umieszc­zone w kopii zapa­sowej (dane stron, kon­ta e‑mail, kon­ta ftp, bazy danych) i kliknij poniżej przy­cisk Utwórz kopię zapa­sową (1).

W zależnoś­ci od wielkoś­ci zabez­pieczanych danych, tworze­nie kopii dodawane jest do kole­j­ki. Czas wyko­na­nia samej oper­acji będzie różny. Po jej zakończe­niu, na adres e‑mail Użytkown­i­ka przesłana zostanie wiado­mość potwierdza­ją­ca wyko­nanie kopii.

W celu wyświ­etle­nia listy wyko­nanych kopii zapa­sowych, naciśnij odnośnik Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę aktu­al­nych kopii zapa­sowych (1), zna­j­du­ją­cy się poniżej przy­cisku Utwórz kopię zapa­sową.

Pli­ki kopii zapisy­wane są w lokaliza­cji /home/nazwa_użytkownika/backups. Nazwa pliku zaw­iera datę wyko­na­nia kopii i jej kole­jny numer. Na wykazie kopii możesz m.in. wypakować plik, zmienić jego nazwę lub sko­pi­ować go (1), zmienić jego uprawnienia (2), a także usunąć (3). Możesz również pobrać plik, klika­jąc w jego nazwę (4).

W celu przy­wróce­nia danych z back­upu, wybierz z listy rozwi­janej właś­ci­wy plik kopii (1) i kliknij poniżej przy­cisk Wybierz opc­je odzyska­nia (2).

Zaz­nacz zakres danych do przy­wróce­nia i kliknij przy­cisk Odzyskaj zaz­nac­zone pozy­c­je (1).

Po zakońc­zonej oper­acji przy­wraca­nia danych, potwierdze­nie zostanie przesłane w wiado­moś­ci na adres e‑mail Użytkown­i­ka.

Table of Contents