Konfiguracja Microsoft Outlook

Konfiguracja Microsoft Outlook 2019

Microsoft Out­look 2019 to klient pocz­ty e‑mail, który jest dostęp­ny jako ele­ment paki­etów Microsoft Office oraz Office 365.

Pro­gram posi­a­da zaawan­sowane funkc­je takie, jak wewnętrzny fil­tr antys­pamowy, skan­er anty­wiru­sowy, rozbu­dowany kalen­darz, pri­o­ry­te­towa skrzyn­ka odbior­cza i sys­tem powiadomień.

Z niniejszego porad­ni­ka dowiesz się, jak dodać nowe kon­to e‑mail do kon­fig­u­racji pro­gra­mu oraz w jaki sposób edy­tować ustaw­ienia tego kon­ta e‑mail. Infor­ma­c­je sprawdzą się także w przy­pad­ku kon­fig­u­racji pro­gra­mu Microsoft Out­look 2016.

 1. W głównym oknie pro­gra­mu Out­look wybierz kartę Plik (1).
 2. W zakład­ce Infor­ma­c­je wybierz opcję Dodaj kon­to (1).
 3. W polu Adres e‑mail wpisz adres skrzyn­ki założony w pan­elu Active.admin, dla którego kon­fig­urowany jest pro­gram np. biuro@nazwadomeny.pl, kliknij Opc­je zaawan­sowane, zaz­nacz Pozwól mi ręcznie skon­fig­urować moje kon­to i kliknij Połącz.
 4. Pojawi się okno przed­staw­ia­jące pro­tokoły pocz­ty e‑mail. Wybierz zale­caną opcję IMAP.

  WIĘCEJ INFORMACJI:   Jaki rodzaj ser­w­era pocz­ty przy­chodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

 5. W kole­jnym etapie zobaczysz for­mu­la­rz ustaw­ień pocz­ty przy­chodzącej i wychodzącej. Należy uzu­pełnić pola według poniższych przykładów.
  • Ser­w­er zarówno dla pocz­ty przy­chodzącej jak i wychodzącej wpisz iden­ty­fika­tor usłu­gi, jaki wid­nieje po zal­o­gowa­niu do Active.admin, na górze strony, np. server123456.nazwa.pl.
  • Port pocz­ty przy­chodzącej powinien być ustaw­iony na 993.
  • W oby­d­wu polach Meto­da szyfrowa­nia wybierz SSL/TLS.
  • Zaz­nacz oby­d­wa pola Wyma­gaj logowa­nia przy uży­ciu bez­piecznego uwierzytel­ni­a­nia hasła.
  • W częś­ci Pocz­ta wychodzą­ca, w polu Port wpisz 465.
  • Po wypełnie­niu for­mu­la­rza kliknij przy­cisk Dalej.

 6. W następ­nym oknie pojawi się pytanie o hasło. Wpisz hasło właś­ci­we dla kon­fig­urowanego kon­ta e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi jakie zostały wprowad­zone przy tworze­niu skrzyn­ki w Active.admin. Po wpisa­niu hasła kliknij przy­cisk Połącz.

Ter­az pro­gram Out­look dokona prób­ne­go połączenia z ser­w­erem i dokończy automaty­cznie kon­fig­u­rację skrzyn­ki.

Zmiana ustawień skrzynki

W dowol­nym momen­cie moż­na dokon­ać edy­cji ustaw­ień skrzyn­ki e‑mail skon­fig­urowanej w pro­gramie Out­look.

 1. W tym celu, w głównym oknie pro­gra­mu Out­look wybierz kartę Plik (1).
 2. W zakład­ce Infor­ma­c­je wybierz dwukrot­nie opcję Ustaw­ienia kon­ta.
 3. Pojawi się okno z listą skrzynek, wybierz jed­ną np. biuro@nazwadomeny.pl i kliknij Napraw (1).
 4. Wybierz Opc­je zaawan­sowane, zaz­nacz Pozwól mi ręcznie napraw­ić moje kon­to. Następ­nie kliknij Napraw.
 5. Pojawi się okno z ustaw­ieni­a­mi pocz­ty przy­chodzącej i wychodzącej. Kliknij odnośnik Pocz­ta przy­chodzą­ca.
  • Nazwa użytkown­i­ka to pełny adres e‑mail skrzyn­ki, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • Hasło do adresu e‑mail, zgod­nie z ustaw­ieni­a­mi, jakie zostały wprowad­zone przy tworze­niu skrzyn­ki w Active.admin.
  • Ser­w­er to iden­ty­fika­tor usłu­gi widoczny po zal­o­gowa­niu do Active.admin, na górze strony, np. server123456.nazwa.pl.
  • Port pocz­ty przy­chodzącej powinien być ustaw­iony na 993.
  • W oby­d­wu polach Meto­da szyfrowa­nia wybierz SSL/TLS.
  • Pole Wyma­gaj logowa­nia przy uży­ciu bez­piecznego uwierzytel­ni­a­nia hasła powin­no być zaz­nac­zone.
  • Po wypełnie­niu for­mu­la­rza kliknij odnośnik Pocz­ta wychodzą­ca.

 6. Ustaw­ienia pocz­ty wychodzącej.
  • Ser­w­er to iden­ty­fika­tor usłu­gi, jaki widoczny jest po zal­o­gowa­niu do Active.admin, na górze strony, np. server123456.nazwa.pl.
  • Port pocz­ty przy­chodzącej powinien być ustaw­iony na 465.
  • W oby­d­wu polach Meto­da szyfrowa­nia wybierz SSL/TLS.
  • Pole Wyma­gaj logowa­nia przy uży­ciu bez­piecznego uwierzytel­ni­a­nia hasła powin­no być zaz­nac­zone.
  • Opc­je Ser­w­er wychodzą­cy (SMTP) wyma­ga uwierzytel­nieniaUżyj tych samych ustaw­ień, co mój ser­w­er pocz­ty przy­chodzącej powin­ny być zaz­nac­zone.
  • Po wypełnie­niu for­mu­la­rza kliknij Dalej.

 7. Pojawi się okno z komu­nikatem Pomyśl­nie napraw­iono kon­to, kliknij przy­cisk Gotowe.
 8. Pozostałe ustaw­ienia skrzyn­ki są dostęp­ne na liś­cie skrzynek po kliknię­ciu przy­cisku Zmień (1).
 9. W for­mu­la­rzu Ustaw­ienia kon­ta IMAP dostęp­ne są dodatkowe ustaw­ienia skrzyn­ki, takie jak:
  • Two­je imię i nazwisko: określe­nie nadaw­cy (Od) w wysyłanych wiado­moś­ci­ach e‑mail.
  • Nazwa kon­ta: etyki­eta skrzyn­ki widocz­na tylko w pro­gramie Out­look.
  • Ścież­ka folderu głównego: uzu­pełnij pole wpisu­jąc w nie INBOX. (słowo INBOX. należy napisać wielki­mi lit­era­mi oraz umieść znak krop­ki na jego końcu). To ustaw­ie­nie poz­woli na poprawną syn­chro­niza­cję kat­a­logów pocz­ty.

Poz­naj również inne para­me­try kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych, w tym ustaw­ienia POP3:

WIĘCEJ INFORMACJI:   Pod­sta­wowe para­me­try do kon­fig­u­racji pro­gramów pocz­towych

Table of Contents