Jak założyć konto pocztowe?

Jak zalogować się do panelu DirectAdmin jako Użytkownik?

Aby zal­o­gować się do pan­elu Direc­tAd­min jako Użytkown­ik, wpisz w pasku adresowym przeglą­dar­ki adres IP ser­w­era VPS oraz numer por­tu :2222, przykład­owo https://77.55.111.11:2222, lub adres swo­jej dome­ny, przekierowanej na właś­ci­wy ser­w­er VPS, oraz numer por­tu :2222, przykład­owo https://nazwadomeny.pl:2222

  • Wpisz Nazwę użytkown­i­ka: przykład­owo, klient1 (1).
  • Podaj Hasło utwor­zone dla właś­ci­wego użytkown­i­ka (2).
  • Kliknij Zaloguj (3).
Jak założyć konto pocztowe?

Po zal­o­gowa­niu do pan­elu Direc­tAd­min jako Użytkown­ik, w sekcji Zarządzanie kon­ta­mi E‑mail kliknij odnośnik Kon­ta pocz­towe (1).

Następ­nie, powyżej listy kont, kliknij odnośnik Utwórz kon­to pocz­towe (1).

Uzu­pełnij for­mu­la­rz dodawa­nia kon­ta (1), wpisu­jąc nazwę użytkown­i­ka, hasło, określa­jąc rozmi­ar skrzyn­ki i, opcjon­al­nie, lim­it wysłanych wiado­moś­ci e‑mail, a następ­nie kliknij przy­cisk Utwórz (2).

Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat potwierdza­ją­cy utworze­nie kon­ta. Jest ono twor­zone w adresie dome­ny, która została przyp­isana do kon­ta Użytkown­i­ka przez Admin­is­tra­to­ra ser­w­era VPS.

Aby zal­o­gować się do utwor­zonego kon­ta e‑mail, kliknij w górnym menu pan­elu Direc­tAd­min przy­cisk Web­mail (1) lub odnośnik Web­mail: Round­cube (2), widoczny w sekcji Zarządzanie Kon­ta­mi, a następ­nie, na nowo otwartej stron­ie aplikacji pocz­towej, wpisz pełny adres kon­ta i utwor­zone hasło.

Table of Contents