Jak mogę zamówić serwer WWW?

Ser­w­ery Cloud­Host­ing dostęp­ne są w opc­jach Cloud­Host­ing Start, Cloud­Host­ing Biznes oraz Cloud­Host­ing Pro, różnią­cych się m.in. powierzch­nią dyskową czy też liczbą dodatkowych, możli­wych do zain­stalowa­nia aplikacji. Szczegółowe infor­ma­c­je oraz pełną specy­fikację tej linii ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl, znaleźć moż­na na stron­ie https://www.nazwa.pl/hosting/. W przy­pad­ku paki­etów hostin­gowych, warto także zapoz­nać się z infor­ma­c­ja­mi na tem­at Para­metrów bez­pieczeńst­wa, które one ofer­u­ją (https://www.nazwa.pl/parametry-bezpieczenstwa/).

Aby zamówić ser­w­er Cloud­Host­ing:

  • wejdź bezpośred­nio na stronę https://www.nazwa.pl/hosting/ lub na główną stronę https://www.nazwa.pl/ i wybierz, z górnego menu, zakład­kę HOSTING;
  • zapoz­naj się z infor­ma­c­ja­mi na tem­at poszczegól­nych opcji ser­w­era zaz­nacza­jąc właś­ci­wą (1), a jeśli chcesz poz­nać dokładne jego para­me­try, kliknij przy­cisk PEŁNA SPECYFIKACJA (2);
  • po wybra­niu konkret­nej opcji ser­w­era, kliknij widoczny przy niej przy­cisk WYBIERAM;
  • wskaż sta­tus prawny czy zamówie­nie składasz jako oso­ba pry­wat­na, czy fir­ma;
  • w pod­sumowa­niu zamówienia, wybierz okres abona­men­towy (1) oraz ewen­tu­alne opc­je dodatkowe (2); jeśli posi­adasz kod raba­towy, wpisz go w widocznym polu i kliknij przy­cisk UŻYJ KODU (3), zwery­fikuj sta­tus prawny (4), a następ­nie kliknij przy­cisk ZAMÓW (5);
  • jeśli posi­adasz już zare­je­strowany Pan­el Klien­ta, wpisz jego dane (1) i kliknij ZALOGUJ SIĘ (2); po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym; ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj); jeśli jed­nak korzys­tasz z usług nazwa.pl po raz pier­wszy, uzu­pełnij poniżej pełny for­mu­la­rz rejes­tracji nowego Pan­elu Klien­ta, a następ­nie zaloguj się do niego;
  • zapoz­naj się z treś­cią aktu­al­nych reg­u­lam­inów usług i pro­mocji, a następ­nie zaz­nacz ich akcep­tację (1); pamię­taj przy tym, że zamówie­nie usłu­gi w ramach ofer­ty pro­mo­cyjnej wyma­ga wyraże­nia zgody na przesyłanie infor­ma­cji mar­ketingowych;
  • po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci zamówionych usług i akcep­tacji reg­u­lam­inów, kliknij przy­cisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE (2);
  • po przekierowa­niu do strony Pan­elu Klien­ta, wybierz dogod­ną dla siebie for­mę płat­noś­ci i kliknij przy­cisk OPŁAĆ.

Niezwłocznie po przyję­ciu i zak­się­gowa­niu wpłaty, na Twój kon­tak­towy adres e‑mail zostanie przesłana wiado­mość potwierdza­ją­ca uru­chomie­nie usłu­gi Cloud­Host­ing. Otrzy­masz również fak­turę VAT.

Table of Contents