Jak wygenerować wniosek o wydanie kodu authinfo?

Czym jest kod authinfo i jakie zagrożenie niesie ze sobą przekazanie go nieuprawnionej osobie?

Kod authin­fo (Auth­code, EPP) to ciąg znaków umożli­wia­ją­cy doko­nanie trans­feru dome­ny, czyli prze­niesie­nie obsłu­gi strony, do innego akredy­towanego rejes­tra­to­ra. Z tego powodu, powinien być trak­towany jako poufny i nie należy przekazy­wać go nieupoważnionym osobom.

Kod authin­fo umożli­wia dostęp do zarządza­nia domeną, jeśli więc dostanie się w ręce niewłaś­ci­wej oso­by, pojawi się ryzyko utraty dome­ny, która nierzad­ko stanowi jed­no z cen­niejszych akty­wów przed­siębiorstwa. Nie należy, zatem, wnioskować o wydanie kodu „na zapas”, a jedynie w sytu­acji zde­cy­dowa­nia się na wyko­nanie trans­feru niezwłocznie po otrzy­ma­niu kodu. Od dnia wyda­nia, kod ważny jest przez 30 dni. Wydanie nowego, po wygaśnię­ciu poprzed­niego, wyma­ga wys­tąpi­enia z ponownym wnioskiem.

Jak uzyskać kod authinfo dla domeny zarejestrowanej w nazwa.pl?

W celu uniknię­cia nadużyć, kod authin­fo wydawany jest wyłącznie na pod­staw­ie wniosku pod­pisanego przez Abo­nen­ta dome­ny, osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia firmy (insty­tucji) lub posi­ada­jącą pełnomoc­nict­wo udzielone przez Abo­nen­ta dome­ny (dołącz je do wniosku wraz z kopią doku­men­tu tożsamoś­ci pełnomoc­ni­ka).

Wniosek o wydanie kodu authin­fo wygeneruj w Pan­elu Klien­ta. Czytel­nie pod­pisany wniosek prześlij pocztą trady­cyjną na adres kore­spon­den­cyjny firmy:

nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Med­weck­iego 17
31–870 Kraków
z dopiskiem wniosek o wydanie kodu authin­fo

Możesz również oso­biś­cie dostar­czyć wniosek do siedz­i­by firmy lub przesłać go w formie elek­tron­icznej na adres kontakt@nazwa.pl, po opa­trze­niu go wyłącznie komer­cyjnym cyfrowym pod­pisem kwal­i­fikowanym. Wniosek taki przekaż z adresu e‑mail Abo­nen­ta dome­ny.

Po roz­pa­trze­niu wniosku, kod przesyłany jest pocztą trady­cyjną na adres kore­spon­den­cyjny Abo­nen­ta dome­ny, widoczny na wniosku. Zan­im wygeneru­jesz wniosek, upewnij się, że adres kore­spon­den­cyjny, a także pocz­ta e‑mail Abo­nen­ta, są aktu­alne. Dane Abo­nen­ta sprawdz­ić możesz w Pan­elu Klien­ta, w zakład­ce Zarządzanie usługa­milista Abo­nen­tów, po kliknię­ciu w Nazwę lub Nazwę skró­coną Abo­nen­ta, z przyp­isaną domeną.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta dome­ny?

WAŻNE! Pamię­taj, że trans­fer­u­jąc domenę do innego rejes­tra­to­ra utracisz ochronę w pakiecie Bez­piecz­na dom­e­na, czyli dar­mowy cer­ty­fikat SSL do dome­ny, uwierzytel­nie­nie CAA oraz zabez­pieczenia DNSSEC i DNS Any­cast.

Wniosek o wydanie kodu authin­fo może zostać wygen­erowany wyłącznie dla domen w sta­tusie zare­je­strowana, czyli będą­cych w trak­cie okre­su abona­men­towego. Dome­ny, które w chwili pró­by wygen­erowa­nia wniosku będą w sta­tusie do usunię­cia, nie będą widoczne na liś­cie wyboru domen do uwzględ­nienia.

W przy­pad­ku domen europe­js­kich .eu oraz glob­al­nych (.com, .net, .info, .org, .biz) kod wydawany jest wyłącznie w trak­cie trwa­nia okre­su abona­men­towego. Nie zostanie on wydany, jeśli w chwili dostar­czenia wniosku, dom­e­na glob­al­na lub europe­js­ka będzie miała sta­tus do usunię­cia.

Jak wygenerować wniosek o wydanie kodu authinfo?

W celu wygen­erowa­nia wniosku o wydanie kodu authin­fo, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny (1), a następ­nie kliknij odnośnik szczegóły, widoczny na pra­wo od adresu dome­ny. Wybierz kartę DANE ABONENTA (2), a następ­nie kliknij przy­cisk WNIOSEK O WYDANIE KODU AUTHINFO (3), widoczny po prawej stron­ie na dole.

Wyświ­et­lona zostanie lista domen zare­je­strowanych i związanych z tym samym Abo­nen­tem, co ta, przy której kliknię­to szczegóły. Zaz­nacz więc nazwy domen (1), dla których wys­tępu­jesz z wnioskiem, a także wybierz z listy rozwi­janej powód trans­feru (2). Po ustal­e­niu tych opcji, kliknij przy­cisk WYGENERUJ WNIOSEK O WYDANIE KODU AUTHINFO (3).

Na następ­nym ekranie wyświ­et­lone zostaną infor­ma­c­je o ryzyku związanym z trans­fer­em dome­ny, a także o ryzyku utraty kodu. Zapoz­naj się z nimi dokład­nie i szczegółowo, a następ­nie, zaz­nacz na samym dole infor­ma­cję Jestem świadomy ist­nieją­cych zagrożeń, w tym ryzy­ka utraty dome­ny (1) i kliknij przy­cisk DALEJ (2).

Po poprawnym wygen­erowa­niu wniosku, pojawi się komu­nikat, potwierdza­ją­cy wyko­nanie tej oper­acji, a także dostęp­ny będzie przy­cisk POBIERZ WNIOSEK O WYDANIE KODU AUTHINFO. Po jego kliknię­ciu, wniosek zostanie zapisany na kom­put­erze w for­ma­cie pliku .PDF.

Zosta­je on też automaty­cznie wysłany na adres e‑mail Abo­nen­ta dome­ny, jako załącznik wiado­moś­ci infor­mu­jącej o jego wygen­erowa­niu. Wniosek wydrukuj i czytel­nie pod­pisz imie­niem i nazwiskiem Abo­nen­ta dome­ny, oso­by upoważnionej do reprezen­towa­nia firmy lub posi­ada­jącej pisemne pełnomoc­nict­wo udzielone przez Abo­nen­ta, które należy dołączyć do wniosku wraz z kopią doku­men­tu tożsamoś­ci pełnomoc­ni­ka. W przy­pad­ku firm posi­ada­ją­cych pieczątkę, prosimy o opieczę­towanie wniosku.

Czytel­nie pod­pisany wniosek moż­na dostar­czyć na kil­ka sposobów:

  • pocztą trady­cyjną lub kuri­erem na adres kore­spon­den­cyjny nazwa.pl, lub
  • oso­biś­cie do siedz­i­by firmy, lub
  • w formie elek­tron­icznej, z adresu e‑mail Abo­nen­ta dome­ny na adres kontakt@nazwa.pl, po opa­trze­niu wniosku komer­cyjnym cyfrowym pod­pisem kwal­i­fikowanym.
Table of Contents